Истраживање о коришћењу вода и заштити вода од загађивања


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2019

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одсек за статистику и рачуне животне средине

01.3. Име и презиме контакт особе

Ана Вигњевић

01.4. Функција контакт особе

Саветник

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

ana.vignjevic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

+381 11 2412 922 лок. 399

01.8. Број факса контакт особе

Није доступно.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
02/03/2021
02.2. Последње постављени метаподаци
8/6/2021
02.3. Последње ажурирање метаподатака
8/6/2021

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Истраживање садржи податаке о количинама захваћених, коришћених и отпадних вода у индустрији. Прикупљају се подаци o:

·     о захваћеним количинама воде према изворима снабдевања: из сопственог водозахвата (са називом и локацијом изворишта воде – слива), из јавног водовода, као и губицима;

·     о коришћењу воде према намени: за хлађење, као покретачка енергија у хидроелектранама, у процесу производње, санитарне воде и коришћење у друге сврхе;

·     о укупним испуштеним отпадним водама, како непречишћеним, а од тога испуштеним водама за хлађење, тако и пречишћеним примарним, секундарним или терцијарним начином пречишћавања, испуштеним осталим водама (кишница, воде из рудника итд.), као и о локацији и типу водопријемника;

·     о карактеристикама уређаја за пречишћавање и њиховом капацитету;

·     о поново употребљеним водама према намени: за хлађење, за санитарне сврхе, за транспорт сировина, за прање и одржавање уређаја и погона.

03.2. Класификације

У спровођењу истраживањa користе се:

  • Шифрарник водотока
  • Класификација делатности („Службени гласник РС“, број 54/10)
  • Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10)

 

 

03.3. Обухват сектора

Истраживање према Класификацији делатности (2010) обухвата следеће секторе: Рударство, Прерађивачка индустрија и Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и области Сакупљање,  третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја и Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Подземне воде су залихе воде у подземним формацијама.

Површинске воде су све проточне или стајаће воде на површини земље. Ту припадају извори, реке (водотоци), језера, акумулације итд., као и вештачки створени водотоци ради наводњавања, стварања пловних канала и сл.

Сопствени водозахват је свако захватање воде од стране корисника за њихову крајњу потрошњу.

Коришћене воде су све количине воде којима су се извештајне јединице у току извештајне године снабдевале и које су користиле у обављању своје производне делатности.

Испуштене отпадне воде су оне које се након коришћења одводе до уређаја за пречишћавање или испуштају у неки реципијент (земља, површинске воде). Овде се не укључују  атмосферске воде, проточне воде које покрећу хидроелектране и воде које се користе за хлађење.

Пречишћене отпадне воде су оне количине отпадних вода које се током извештајне године пречишћавају.

Примарни третман отпадних вода физичким и/или хемијским поступком укључује прикупљање суспендованих честица и друге процесе у којима је БПК (биолошка потрошња кисеоника) редукована за најмање 20% пре испуштања и укупне суспендоване честице долазећих отпадних вода редуковане на најмање 50%.

Секундарни третман отпадних вода укључује биолошки третман са секундарним сакупљањем или другим процесима, имајући као резултат у БПК отклањање за најмање 70% и ХПК (хемијска потрошња кисеоника) најмање до 75%.

Терцијарни третман је наставак секундарног третмана азота и/или фосфора и/или било ког другог загађивача који има утицај на квалитет и специфично коришћење воде: микробиолошка загађеност, боја итд. Минимални степени ефикасности који дефинишу терцијарни третман су: органско загађење смањено до најмање 95% за БПК и 85% за ХПК, и то: одстрањивање азота од најмање 70%, одстрањивање фосфора од најмање 80% и микробиолошко уклањање до постизања густине колиформа мање од 1000 у 100 ml.

Поново употребљене воде су воде које су прошле третман отпадних вода и које су поново употребљене (искоришћене) за хлађење, за санитарне сврхе или су коришћене у друге сврхе (транспорт сировина, прање и одржавање уређаја и погона...), а потом испуштене у подземне или површинске водотоке или јавну канализацију. Отпадне воде испуштене у водотоке и поново захваћене и коришћене воде (од стране друге извештајне јединице) из истог водотока – не сматрају се поново употребљеним водама.

Ефлуент je назив за технолошке отпадне воде које се пречишћене или непречишћене испуштају у јавну канализацију или у површинске воде, као и отпадне воде јавне канализације које се пречишћене или непречишћене испуштају у површинске воде.

 

03.5. Статистичка јединица

Статистичке јединице посматрања су локалне јединице које у референтној години у просеку имају 10 и више запослених и регистроване су према Класификацији делатности (2010), у секторима: Рударство, Прерађивачка индустрија и Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и областима Сакупљање,  третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја и Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом.

03.6. Статистичка популација

Истраживањем су обухваћене јединице посматрања које захватају, користе и испуштају отпадне воде у секторима индустрије на целокупној територији Републике Србије. 

03.7. Референтно подручје

Подаци су репрезентативни за територију Републике Србије до нивоа НСТЈ2.

Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за Аутономну покрајну Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)

03.8. Временска покривеност

2000-2019

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Подаци се објављују у хиљадама метара кубних.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Годишњи.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национални правни акти:

– Закон о званичној статистици

– Одлука о Програму званичне статистике

– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

 

Истраживање се спроводи и према захтевима заједничког упитника OECD-а и Евростата (JQ OECD/Eurostat – Inland water и Regional Environmental Data Colletction – Inland water) за копнене воде и упитника УНСД/УНЕП – Статистика животне средине, (UNSD/UNEP – Еnvironmental statistics).

 
06.2. Заједничко коришћење података

Подаци се Евостату извештавају сваке друге године, након чега се подаци публикују у бази података Евростата. 


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података је регулисана:

– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2294/pravilnik-o-zastiti-podataka.doc

– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

 

 

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Подаци се објављују на агрегираном нивоу.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања
Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (http://www.stat.gov.rs/calendar/). 
 
Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.
Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.

 


 Анекси :
 Календар објављивања
08.2. Приступ календару публиковања
Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:

 

08.3. Приступ корисника
Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs),
у бази података (http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB), статистичким саопштењима и публикацијама (http://www.stat.gov.rs/publikacije/).
 
Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Дисеминација и публиковање података је годишња.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није применљиво.

10.2. Публикације
  • Статистички годишњак
  • Статистички календар
  • Еко-билтен
  • Саопштење ЗС50 – Коришћење и заштита вода од загађивања у Републици Србији
  • Веб-сајт: www.stat.gov.rs

 

10.3. Он-лајн база података

Подаци су доступни у бази података Републичког завода за статистику, област Животна средина, подобласт Воде.


 Анекси :
 База података - Воде
10.4. Приступ микроподацима

Није применљиво.

 

10.5. Остало

Није применљиво.

 

10.6. Документација о методологији

На сајту Републичког завода за статистику доступна је скраћена методологија за Истраживање о коришћењу и заштити вода од загађивања.


 Анекси :
 Скраћена методологија за истраживање о коришћењу и заштити вода од загађивања
10.7. Документација о квалитету

РЗС описује изворе и методе у извештају о квалитету и метаподацима. Сумарне информације квалитета података за ниво земље доступне су на сајту РЗС-а (Систем управљања квалитетом).


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета
Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).
 
Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: 

 

11.2. Процена квалитета

Упитник је попуњен поштујући све препоруке и смернице дате у Упутству за попуњавање. Сви подаци добијени су из статистичких извештаја која локане јединице достављају Републичком заводу за статистику. После детаљне анализе и провере ови подаци се могу сматрати валидним и поузданим. 


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Главни корисници су:

-          Национални корисници: Министарство заштите животне средине, Републички хидрометеоролошки завод Србије, Републичка дирекција за воде, Агенција за заштиту животне средине , удружења животне средине, NVO, локалне самоуправе

-          Међународни корисници: Евростат, УН, Европска Агенција за животну средину - EEA (European Environment Agency - EEA) и Европски центар базе података за воде - WISE (European Data Centre for Water - WISE).

12.2. Задовољство корисника

На сваке две године, путем веб-анкете, спроводи се Истраживање о задовољству корисника.

Резултати истраживања доступни су на веб-сајту РЗС-а: http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/ .

 

12.3. Комплетност

Није применљиво.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Укупна тачност је добра.Стопа одговора за истраживање о коришћењу и заштити вода од загађивања је 87%.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Подаци су доступни у шестом месецу од краја извештајне године. 

14.2. Поштовање рокова

Претходни подаци се објављују у складу са роком који је дат у Уредби о Плану званичне статистике. Коначни подаци се објављују у складу са роковима објављеним у Уредби о Плану званичне статистике и Календару објављивања. 


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Примена концепата и дефиниције из методологије омогућава географску упоредивост са подацима земаља ЕУ. 

15.2. Временска упоредивост

Временска серија је доступна од 2000. године без прекида. 

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није доступно. 


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

 

Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 
 
Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
 
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Општа политика ревизије доступна је на следећем линку:

 

17.2. Ревизија података - пракса

Објављени подаци треба да се сматрају коначним, уколико није другачије назначено. Исправке и ревизије су могуће.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Извор података је статистичко истраживање о коришћењу и заштити вода од загађивања.

За спровођење истраживања користи се методолошки инструмент: 

Упитник - Истраживање о коришћењу и заштити вода од загађивања (ВОД-1).

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикупљају на годишњем нивоу.

18.3. Прикупљање података

Метод прикупљања података је извештајни, тј. извештајна јединица попуњава веб или папирни упитник на основу документације и евиденције којом располаже. Одговорно стручно лице попуњава упитник траженим подацима у првом кварталу текуће године за протеклу годину. У случају да за неке податке не постоје одговарајућа документација и евиденција, стручно лице врши процену. Попуњени упитник извештајна јединица доставља надлежном статистичком органу на чијој територији се налази њено седиште до рока предвиђеним годишњим планом.

 

18.4. Валидација података

Валидација података врши се током целокупне обраде података од уноса до израде финалних резултата. 

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх