Истраживање о отпадним водама из насеља


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2016

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику животне средине

01.3. Име и презиме контакт особе

Неда Цукавац

01.4. Функција контакт особе

Статистичар - аналитичар

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

neda.cukavac@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

011/3290242

01.8. Број факса контакт особе

Није применљиво.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
21/06/2018
02.2. Последње постављени метаподаци
21/6/2018
02.3. Последње ажурирање метаподатака
21/6/2018

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Истраживање о отпадним водама из насеља садржи податке: 

• о количинама отпадних вода испуштених у водопријемник;

• о количинама испуштених непречишћених и пречишћених отпадних вода;

• о врстама примењених третмана за пречишћавање отпадне воде;

• о уређајима за пречишћавање отпадних вода и квалитету третиране воде;

• о подацима о канализационој мрежи.

03.2. Класификације

Шифарник водотокова

Класификација делатности (2010) („Службени гласник РС“, број 54/10)

Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС “,бр. 109/09 и 46/10)

03.3. Обухват сектора

Истраживање према Класификацији делатности (2010) обухвата области делатности 37 – Уклањање отпадних вода и 84 – Јавна управа и одбрана и обавезно социјално осигурање (месне заједнице које управљају водоводним системима).

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Јавна канализација је скуп техничко-санитарних објеката и мера којима се обезбеђује непрекидно и систематско сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних и атмосферских вода насеља и привреде у одговарајуће пријемнике – реципијенте.

Дужина сабирне мреже је дужина канализационе мреже затворених уличних канала, односно цеви за одвођење отпадних и атмосферских вода из насеља, без прикључака и мреже по кућама.

Отпадне воде су оне количине воде које се после коришћења третирају као отпадне и које се одводе до уређаја за пречишћавање или се испуштају у подземне или површинске воде. У количине отпадних вода су укључене и атмосферске воде. Количине отпадних вода утврђују се водомером или проценом по утврђеним нормативима производње.

Канализациона мрежа представља систем канала, односно цеви за одвођење отпадних и атмосферских вода из насеља.

Пречистити отпадну воду значи у дозвољеном степену ослободити је опасних и штетних материја и радионуклеида који се у њој налазе и учинити је нешкодљивом за коришћење.

Главни колектор је сабирни канал којим се отпадна вода одводи до уређаја за пречишћавање или до водопријемника.

1 Е.С. (један еквивалентни становник) јесте органско биоразградиво оптерећење које има петодневну биохемијску потрошњу кисеоника од 60 g кисеоника.

Ефлуент из постројења за пречишћавање отпадних вода представља испуст после третирања отпадне воде.

03.5. Статистичка јединица

Статистичке јединице посматрања су локалне јединице и предузећа које су у референтној години регистроване према Класификацији делатности (2010), у областима: 37 – Уклањање отпадних вода и 84 – Јавна управа и одбрана и обавезно социјално осигурање (месне заједнице које управљају водоводним системима).

03.6. Статистичка популација

Истраживањем су обухваћене јединице посматрања које испуштају и пречишћавају отпадне воде на целокупној територији Републике Србије. 

03.7. Референтно подручје

Подаци се приказују за територију Републике Србије, до нивоа општина. 

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

03.8. Временска покривеност

2000-2016

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Мил. m3, km, број


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Истраживање се спроводи на основу Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09), према Плану и програму статистичких истраживања и према захтевима заједничког упитника OECD-а и Евростата (JQ OECD/Eurostat – Inland water и Regional Environmental Data Colletction – Inland water) за копнене воде и упитника УНСД/УНЕП – Статистика животне средине, (UNSD/UNEP – Еnvironmental statistics).

06.2. Заједничко коришћење података

Подаци се Евостату извештавају сваке друге године, након чега се подаци публикују у бази података Евростата. 


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Закон о званичној статистици („Службени гласник РС“, бр 104/09), поглавље IX

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Подаци се објављују на агрегираном нивоу.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Обавештења о дисеминацији се објављују у календару публикација које доступно на сајту.

08.2. Приступ календару публиковања

http://www.stat.gov.rs/WebSite/Public/CalendarView.aspx?pKey=37&cType=1  

08.3. Приступ корисника

Сви корисници имају једнак приступ званичној статистици: то значи да се датуми дисеминације морају најавити унапред и ниједан корисник не може имати приступ званичној статистици (резултатима истраживања званичне статистике) пре других корисника. Статистички подаци се прво објављују у Саопштењу. Подаци су доступни на веб сајту на дан када су најављени у календаром саопштења.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Годишња.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није применљиво.

10.2. Публикације
  • Статистички годишњак
  • Статистички календар
  • Еко-билтен
  • Саопштење Отпадне воде из насеља
  • Оптине и региони у Републици Србији
  • Веб-сајт: www.stat.gov.rs
10.3. Он-лајн база података

Подаци су доступни у бази података Републичког завода за статистику, област Животна средина, подобласт Воде.

10.4. Приступ микроподацима

Није применљиво.

10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

На сајту Републичког завода за статистику доступна је скраћена методологија за Истраживање о отпадним водама из насеља.

10.7. Документација о квалитету

РЗС описује изворе и методе у извештају о квалитету и метаподацима. Сумарне информације квалитета података за ниво земље доступне су на сајту РЗС-а (Систем управљања квалитетом).


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Документ о политици квалитета доступан је на веб сајту РЗС-a: 

http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/

11.2. Процена квалитета

Висок.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Главни корисници су:

- Национални корисници: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, индустријска и пословна удружења, удружења животне средине, НВО, локалне самоуправе.

- Међународни корисници: Еуростата, УН-а, Европска агенција за заштиту животне средине.

12.2. Задовољство корисника

ош увек није спроведено систематско испитивање задовољства корисника.

12.3. Комплетност

Није применљиво.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Укупна тачност је добра. Стопа одговора за истраживањe о за истраживање отпадним водама из насеља је 99%. 

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Подаци су доступни у петом месецу од краја извештајне године. 

14.2. Поштовање рокова

Претходни подаци се објављују у складу са роком који је дат у Уредби о Плану званичне статистике. Коначни подаци се објављују у складу са роковима објављеним у Уредби о Плану званичне статистике и Календару објављивања. 


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Примена концепата и дефиниције из методологије омогућава географску упоредивост са подацима земаља ЕУ. 

15.2. Временска упоредивост

Временска серија је доступна од 2000. године без прекида. 

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентост - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Ревизија података- политика врши се у складу са Oпштом политиком ревизије Републичког завода за статистику, поглавље III

17.2. Ревизија података - пракса

Објављени подаци треба да се сматрају коначним, уколико није другачије назначено. Исправке и ревизије су могуће.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Извор података је статистичко истраживање о отпадним водама из насеља.

За спровођење истраживања користи се методолошки инструмент - Упитник Истраживање о отпадним водама из насеља (ВОД-2к). 

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикупљају на годишњем нивоу.

18.3. Прикупљање података

Метод прикупљања података је извештајни, тј. извештајна јединица попуњава веб или папирни упитник на основу документације и евиденције којом располаже. Одговорно стручно лице попуњава упитник траженим подацима у првом кварталу текуће године за протеклу годину. У случају да за неке податке не постоје одговарајућа документација и евиденција, стручно лице врши процену. Попуњени упитник извештајна јединица доставља надлежном статистичком органу на чијој територији се налази њено седиште до рока предвиђеним годишњим планом.

18.4. Валидација података

Валидација података врши се током целокупне обраде података од уноса до израде финалних резултата. 

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх