Истраживање о наводњавању


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2020

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

 
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одсек за статистику и рачуне животне средине

01.3. Име и презиме контакт особе

Гордана Исаиловић

01.4. Функција контакт особе

Статистичар - аналитичар

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

gordana.isailovic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

00381 11 3087 001

01.8. Број факса контакт особе

Није применљиво.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
25/12/2019
02.2. Последње постављени метаподаци
27/1/2022
02.3. Последње ажурирање метаподатака
27/1/2022

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Истраживњем о наводњавању прикупљају се подаци о: 

 • захваћеним водама за наводњавање према типу водозахвата; 
 • коришћеним водама за наводњавање и губицима; 
 • наводњаваним површинама према типу наводњавања.
03.2. Класификације
 • Шифрарник водотока
 • Класификација делатности (2010)
 • Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС “, бр. 109/09 и 46/10)
03.3. Обухват сектора

Истраживање према Класификацији делатности (2010) обухвата сектор Пољопривреда, шумарство и рибарство.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

Под сливом једне реке подразумева се река са свим својим притокама, уколико оне нису исказане као посебан слив.

Подземне воде јесу залихе воде у подземним формацијама.

Површинске воде су све проточне или стајаће воде на површини Земље. Ту припадају извори, реке (водотоци), језера, акумулације итд., као и вештачки створени водотоци ради наводњавања, стварања пловних канала и сл.

Сопствени водозахват је свако захватање воде од стране корисника за њихову крајњу потрошњу.

Коришћене воде су све количине воде које су извештајне јединице у току извештајне године користиле за наводњавање.

Коришћена пољопривредна површина је земљишна површина која се користи за пољопривредну производњу. Коришћену пољопривредну површину чине оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци.

Наводњаванa пољопривреднa површина јесте потпуно или делимично наводњавано пољопривредно земљиште које се наводњава у извештајној години. Често се део површине која је опремљена уређајима за наводњавање не наводњава из различитих разлога, као што су: недостатак воде, одсуство фармера, деградација земљишта, штете, организациони проблеми или сл.

Наводњавање јесте изградња, коришћење и одржавање објеката и уређаја којима се благовремено и континуирано доводи вода у пољопривредно земљиште у циљу добијања високих и стабилних приноса пољопривредних култура.

Површинско наводњавање јесте мелиорациона метода којом се вода из изворишта доводи до пољопривредне површине где у танком слоју стоји, отиче и упија се у тло.

Орошавање представља методу наводњавања којом се вода из изворишта доводи пумпама и преко цевовода стиже до засејаних површина где се помоћу распрскивача расподељује у облику кишних капљица.

Наводњавање капањем јесте метода локализованог наводњавања где се вода доводи цевима до сваке биљке и капље до њеног корена, било са површине или директно преко мреже вентила, цеви и капалица до зоне корена.

03.5. Статистичка јединица

Статистичке јединице посматрања су пословни субјекти и земљорадничке задруге које се баве пољопривредном производњом и услугама у пољопривреди и/или управљају системима за наводњавање, тј. чија је делатност искоришћавање вода за пољопривреду, а дефинисана је према Класификацији делатности у сектору Пољопривреда, шумарство и рибарство, област 01 – Пољопривредна производња, лов и услужне делатности, као и локалне јединице које се баве наводњавањем а чија делатност не припада наведеној области.

 

03.6. Статистичка популација

Истраживањем су обухваћене јединице посматрања које се баве искоришћавањем вода за пољпривреду на целокупној територији Републике Србије. 

03.7. Референтно подручје

Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за Аутономну покрајину Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)

03.8. Временска покривеност

2009-2020

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Метара кубних (m3), 

хектара  (ha),

литара у секунди (l/s),

kilometara (km)


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Календарска година.


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Национални правни акти:

– Закон о званичној статистици

– Одлука о Програму званичне статистике

– Уредба о утврђивању плана званичне статистике за текућу годину

* Наведени документи доступни су на веб-сајту РЗС-а: www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/

 

 

06.2. Заједничко коришћење података

Подаци се Евростату извештавају сваке године, након чега се подаци публикују у бази података Евростата.

ФАО – упитник о коришћењу земљишта и наводњавању, годишње


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података је регулисана:

– Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС”, br. 104/2009), члан 44, 45, 46, 47, 48, 49.

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2294/pravilnik-o-zastiti-podataka.doc

– Упутством о мерама заштите података и информација у Републичком заводу за статистику

(www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf)

 

 

 

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Подаци се објављују на агрегираном нивоу.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар објављивања je доступан на веб-сајту РЗС-а 1. децембра текуће године за целу наредну годину (http://www.stat.gov.rs/calendar/). 

Дневно време објављивања за сва издања РЗС-a је 12 часова.
Одступања од утврђених датума унапред се објављују и образлажу у Календару.

 

08.2. Приступ календару публиковања

Календар објављивања доступан је на веб-сајту РЗС-а:

 

08.3. Приступ корисника

Подаци добијени статистичким истраживањима објављују се на интернет презентацији (www.stat.gov.rs),у бази података (http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB),статистичким саопштењима и публикацијама (http://www.stat.gov.rs/publikacije/).

 

Резултати званичне статистике доступни су истовремено свим корисницима под једнаким условима, и било какав привилегован приступ од стране спољних корисника, пре њиховог објављивања, није могућ.

 


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Годишња


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Није применљиво.

10.2. Публикације
 • Статистички годишњак Републике Србије
 • Статистички календар Републике Србије
 • Еко-билтен
 • Саопштење, ЗС20 – Наводњавање
 • Веб-сајт: http://www.stat.gov.rs/
10.3. Он-лајн база података

Подаци су доступни у бази података Републичког завода за статистику, област Животна средина, подобласт Воде.

10.4. Приступ микроподацима

Није применљиво.

10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

На сајту Републичког завода за статистику доступна је скраћена методологија за Истраживање о наводњавању.

10.7. Документација о квалитету

РЗС описује изворе и методе у извештају о квалитету и метаподацима. Сумарне информације квалитета података за ниво земље доступне су на сајту РЗС-а (Систем управљања квалитетом).


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику ослања се на мисију и визију званичне статистике Републике Србије, као и на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP) и принципе Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management - TQM) који представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система (ЕСС).

Више информација може се наћи у документима доступним на следећем линку: 

 

11.2. Процена квалитета

Упитник је попуњен поштујући све препоруке и смернице дате у Упутству за попуњавање. Сви подаци добијени су из статистичких извештаја која пословни субјекти достављају Републичком заводу за статистику. После детаљне анализе и провере ови подаци се могу сматрати валидним и поузданим. 


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Главни корисници су:

- Национални корисници: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, индустријска и пословна удружења, удружења животне         средине, НВО, локалне самоуправе.

  - Међународни корисници: Еуростата, УН-а, Европска агенција за заштиту животне средине.

12.2. Задовољство корисника

На сваке  године, путем веб-анкете, спроводи се Истраживање о задовољству корисника.

Резултати истраживања доступни су на веб-сајту РЗС-а: http://www.stat.gov.rs/o-nama/sistem-upravljanja-kvalitetom/ .

 

12.3. Комплетност

Није применљиво.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

Укупна тачност је добра.Стопа одговора за истраживање о наводњавању је 75%.

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

Није применљиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Подаци су доступни у првом месецу од краја извештајне године. 

14.2. Поштовање рокова

Претходни подаци се објављују у складу са роком који је дат у Уредби о Плану званичне статистике. Коначни подаци се објављују у складу са роковима објављеним у Уредби о Плану званичне статистике и Календару објављивања. 


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Примена концепата и дефиниције из методологије омогућава географску упоредивост са подацима земаља ЕУ. 

15.2. Временска упоредивост

Временска серија је доступна од 2000. године без прекида. 

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Није применљиво.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Општа политика ревизије Републичког завода за статистику представља глобални оквир који омогућава да свака статистичка област дефинише своју политику ревизија у складу са својим специфичностима. 

Општа политика ревизије РЗС-а утврђује:
– општа правила ревизија објављених података, 
– облике информисања корисника у вези са могућим узроцима ревизија, 
– категоризацију ревизија и
– документацију која покрива све аспекте ревизија.
 
Општа политика ревизије доступна је на следећем линку:

 

17.2. Ревизија података - пракса

Објављени подаци треба да се сматрају коначним, уколико није другачије назначено. Исправке и ревизије су могуће.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Извор података је статистичко истраживање о наводњавању.

За спровођење истраживања користи се методолошки инструмент: 

Упитник  - Истраживања о наводњавању (ВОД-4).

18.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикупљају на годишњем нивоу.

18.3. Прикупљање података

Метод прикупљања података је извештајни, тј. извештајна јединица попуњава упитнике на основу документације и евиденције којом располаже. Одговорно стручно лице попуњава веб или папирни упитник траженим подацима у првом кварталу текуће године за текућу годину. У случају да за неке податке не постоје одговарајућа документација и евиденција, стручно лице врши процену. Попуњени упитник извештајна јединица доставља надлежном статистичком органу на чијој територији се налази њено седиште до рока предвиђеним годишњим планом.

18.4. Валидација података

Валидација података врши се током целокупне обраде података од уноса до израде финалних резултата. 

18.5. Компилација података

Није применљиво.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх