Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2022

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

SDMX Download

  
01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику употребе информационо-комуникационих технологија и пословне тенденције.

01.3. Име и презиме контакт особе

Урош Рајчевић

01.4. Функција контакт особе

Методолог

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд, Србија


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.2. Последње постављени метаподаци
29/11/2023
02.3. Последње ажурирање метаподатака
14/11/2022

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Подаци се односе на употребу различитих информационо-комуникационих технологија и уређаја у домаћинствима.

03.2. Класификације

Није применљиво.

03.3. Обухват сектора

Није применљиво.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

У истраживању се за одређивање узорка домаћинстава користио концепт "домаћинство" (СНА 2008). Према овом концепту домаћинством се сматра свака породична или друга заједница лица која заједно станују и заједнички троше своје приходе за подмиривање животних потреба (становање, исхрана и др.), као и самачко домаћинство. У истраживању нису обухваћена колективна домаћинства.

03.5. Статистичка јединица

Приватна домаћинства.

03.6. Статистичка популација

Домаћинства са најмање једним чланом од 16 до 74 године старости.

03.7. Референтно подручје

Сва домаћинства која се налазе на територији Републике Србије, изузимајући регион Косова и Метохије.

03.8. Временска покривеност

2009-2022.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Јединице мере које се користе у истраживању: проценат, број.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Први квартал текуће године (за целокупно истраживање "Употреба информационо-комуникационих технологија у РС у домаћинствима" референтни период је први квартал).


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Закон о званичној статистици.

06.2. Заједничко коришћење података

Није применљиво.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Закон о званичној статистици.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Закон о званичној статистици.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Преглед свих саопштења и публикација са резултатима из предметног истраживања налазе се на сајту Републичког завода за статистику, у Календару објављивања.

08.2. Приступ календару публиковања

Календар објављивања за текућу годину, доступан је јавности на веб страни:

http://www.stat.gov.rs/calendar/?a=27&s=

 

08.3. Приступ корисника

Резултати истраживања доступни су корисницима:

1) На сајту РЗС-а: књига, саопштења

2) У библиотеци: књига

Књиге и резултати објављени на сајту доступни су свим корисницима под истим условима, приступ подацима је бесплатан. У случају посебних захтева корисника примењује се Правилник о спровођењу ценовне политике Републичког завода за статистику.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се објављују на годишњем нивоу.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

За истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима не објављују се саопштења за јавност.

10.2. Публикације

Knjiga "Upotreba informaciono - komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji"

10.3. Он-лајн база података

Најважнији индикатори (показатељи) доступни су у дисеминационој бази података на сајту РЗС-а. Корисницима је омогућено преузимање генерисаних извештаја у excel формату.

10.4. Приступ микроподацима

Завод обезбеђује приступ индивидуалним подацима без идентификатора (анонимизирани подаци) који су доступни по захтеву корисника у складу са начелима дефинисаним у Закону о званичној статистици:

https://www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf и правилима дефинисаним Правилником о начину и поступку давања података које производи Републички завод за статистику:

https://www.stat.gov.rs/media/2295/pravilniksrb.pdf

 

 

 

 

 

10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

У фази је постављање на нови сајт Републичког завода за статистику.

10.7. Документација о квалитету

Пре објављивања резултата истраживања спроводи се детаљна контрола резултата. На основу Истраживања о задовољству корисника добијена је повратна информација о квалитету и разумљивости објављених резултата.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Истраживање се спроводи у складу са захтевима и стандардима Евростат-а.

11.2. Процена квалитета

Пре објављивања резултата спроводи се детаљна контрола истаживањем добијених резултата. Кроз две анкете о задовољству корисника добијене су повратне информације о квалитету и разумљивости објављених резултата свих истраживања у РЗС, обухваћено је и предметно истраживање.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

РАТЕЛ, Државне институције, јавност.

12.2. Задовољство корисника

 Оцене и мишљења корисника добијени су путем Анкета о истраживању задовољства корисника из 2013., 2015.,2017.,2019. и 2021. године.

12.3. Комплетност

Није применљиво.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

У овом истраживању, разликујемо две врсте грешака: узорачке и неузорачке.

Истраживање се спроводи на случајном узорку. Оквир за избор узорка формира се на основу Пописа 2011. године. План узорка је дефинисан тако да су оцене за главне домене оцењивања задовољавајуће прецизности.

Од неузорачких грешака, присутне су:

•грешке обухватa које су последица неажурности оквир за избор узорка који се формира на основу Пописа 2011. године;

•грешке које су последица искључивања пописних кругова са мање од 20 домаћинстава (cut-off) евидентираних у Попису 2011. године;

•грешке мерења и неодговора које су неминовне, али су инструменти, организација прикупљања и унос података такви да су ове грешке сведене на најмању могућу меру.

13.2. Узорачка грешка

Узорак за анкету је двоетапни стратификовани, са пописним круговима као примарним и домаћинствима као секундарним јединицама.  Оквир за избор узорка за прву етапу, је списак пописних кругова са 20 и више домаћинстава, а за другу етапу спискови домаћинстава за изабране пописне кругове. Систем оценјиванја одговара процедури избора код које су јединице прве етапе изабране пропорционално величини и са понављањем, а јединице друге етапе просто случајно без понављања. Да би оцене из узорка биле репрезентативне за посматрану општу популацију,  сваком домаћинству из узорка придружен је пондер (фактор експанзије). Основни пондер, који произилази из примењеног узорачког дизајна коригован је за неодговор и усаглашен са популацијским вредностима за 2022. годину. Израчуната су два пондера. Пондер за домаћинство, који служи као фактор експанзије за податке прикуплјене упитником за домаћинство и пондер за лица старости 16-74 више година за податке прикуплјене индивидуалним упитником. Пондер за домаћинство усаглашен је са оценјеним бројем домаћинстава за 2022. годину, применом методе пост-стратификације. Пондер за лица усаглашен је са текућим демографским оценама за 2022. годину, на основу пола, десетогодишта старости и завршене школе применом методе пост-стратификације.

 

Индикатор - домаћинства и појединци

(16-74) и сродним подгрупама -

Број испитаника

Процењени удео (%)

Стандардна грешка (% поен)

1

Проценат домаћинстава која имају приступ интернету код куће

2147

80.1%

0.90

2

Проценат домаћинстава која користе широкопојасну везу

2130

70.6%

0.90

3

Проценат појединаца који редовно користе Интернет: укупно

1914

98.0%

0.40

3.1

Проценат појединаца који редовно користите Интернет: мушкарци

746

98.7%

0.40

3.2

Проценат појединаца који редовно користите Интернет: жене

1168

97.3%

0.70

3.3

Проценат појединаца редовно коришћење Интернета: старосна група 16-24 године

214

99.4%

0.60

3.4

Проценат појединаца редовно коришћење Интернета: старосна група 25-34 године

202

98.9%

0.80

3.5

Проценат појединаца редовно коришћење Интернета: старосна група 35-44 године

316

98.1%

1.00

3.6

Проценат појединаца редовно коришћење Интернета: старосна група 45-54 године

386

97.7%

1.00

3.7

Проценат појединаца редовно коришћење Интернета: старосна група 55-64 године

439

97.1%

1.10

3.8

Проценат појединаца редовно коришћење Интернета: старосна група 65-74 године

357

94.7%

1.30

3.9

Проценат појединаца редовно коришћење Интернета: низак ниво образовања (као % свих појединаца са нижим образовањем)

132

97.5%

1.20

3.10

Проценат појединаца редовно коришћење Интернета: средњи образовни ниво (као% свих појединаца са средњим образовањем)

990

97.8%

0.50

3.11

Проценат појединаца редовно коришћење Интернета: висок ниво образовања (као% свих појединаца са високим образовањем)

792

99.2%

0.30

3.12

Проценат појединаца редовно коришћење Интернета: студенти

(као% свих студената)

68

100.0%

0.00

3.13

Проценат појединаца редовно коришћење Интернета: запослени или самозапослени (као% свих запослених или самозапослених)

824

99.0%

0.40

3.14

Проценат појединаца редовно коришћење Интернета: незапослени (као % свих незапослених)

383

97.7%

0.90

3.15

Проценат појединаца редовно коришћење Интернета: пензионисани, остали неактивни (као% свих пензионисаних и осталих неактивних)

639

96.2%

1.10

4

Део појединаца који су послали попуњене обрасце у последњих 12 месеци

376

12.9%

0.90

5

Део појединаца који су наручили робу или услуге за приватну употребу путем интернета у последњих 12 месеци

809

43.9%

1.60

 

 

 

13.3. Неузорачка грешка

Стопа одговора јединица посматрања (домаћинства и лица) износи 90.6%. Разлози за неодговор су: није успостављен контакт са домаћинством/лицем, одбијање сарадње, немогућност сарадње због језичке баријере, болести или других разлога и не узимања у обзир упитника који су непотпуни или лошег квалитета.

Основни пондер, који произилази из примењеног узорачког дизајна коригован је за неодговор и усаглашен са популацијским вредностима за 2021. годину. Израчуната су два пондера. Пондер за домаћинство, који служи као фактор експанзије за податке прикупљене упитником за домаћинство и пондер за лица старости 16-74 више година за податке прикупљене индивидуалним упитником. Пондер за домаћинство усаглашен је са оцењеним бројем домаћинстава за 2021. годину, применом методе пост-стратификације. Пондер за лица усаглашен је са текућим демографским оценама за 2021. годину, на основу пола, десетогодишта старости и завршене школе применом методе пост-стратификације. 


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Истраживање се спроводи у фебруару, док се резултати истраживања објављују крајем треће недеље октобра.

14.2. Поштовање рокова

Сви подаци су послати Евростату у складу са договореним роковима.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Досадашња истраживања спровођена су на нивоу НУТС 1, од 2019. године надаље спроводи се на нивоу НУТС 2.

15.2. Временска упоредивост

Временска серија 2009-2022.године. За податке: постоји прекид серија, разлози за прекид серија су:

- промена Евростатовог упитника и избацивање одређених варибли из упитника

- промена обухвата одређених варијабли, неке варијабле су подељене на две различите варијабле, чиме се губи могућност временске серије

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Нису доступни.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Није применљиво.

17.2. Ревизија података - пракса

Није применљиво.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Истраживање се спроводи на репрезентативном узорку величине 2800 домаћинстава, од чега је реализовано 90.6%, односно одговорило је 2537 домаћинства. Узорак је двофазни, стратификован. Извори података су статистички.

18.2. Динамика прикупљања података

Годишње истраживање.

18.3. Прикупљање података

Истраживање се спороводи путем телефонске анкете, (CATI) метод прикупљања података на ИСТ-у. Упитник је формулисан према методологији Евростата, где је претходно тестиран и прихваћен од стране свих земаља чланица и кандидата. Обука анкетара се врши према упутству за коришћење програма за уношење података у ИСТ-у. 

18.4. Валидација података

За валидацију података користи се ЕВРОСТАТ-ов програм за валидацију.

18.5. Компилација података

У истраживању о употреби информационо комуникационих технологија у домаћинствима импутација података се не примењује, док је системски онемогућено да испитаник не пружи одговор на било које питање.

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх