Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима


Метаподаци
Периодика: Годишња
Година: 2019

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције
Републички завод за статистику
01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику употребе информационо-комуникационих технологија и пословне тенденције.

01.3. Име и презиме контакт особе

Урош Рајчевић

01.4. Функција контакт особе

Методолог.

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд, Србија.


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
11/02/2020
02.2. Последње постављени метаподаци
16/6/2020
02.3. Последње ажурирање метаподатака
9/6/2020

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Подаци се односе употребу различитих информационо-комуникационих технологија и уређаја у предузећима.

03.2. Класификације

Класификација делатности (NACE).

03.3. Обухват сектора

Све екомомске активности које су обухваћене Анексом 1 Регулаторне комисије су предвиђени да буду укључени у истраживање, обухватајући предузећа са 10 и више запослених. Сектори који су обухваћени (C, D, E, F, G, H, I, J, L, M  и N област 69-74 и 95.1)

03.4. Статистички концепти и дефиниције
Модел упитника о коришћењу ИКТ-а и е-трговини у предузећима пружа велики број варијабли које обухватају, између осталог, следеће области:
 
- Опште информације о ИКТ системима
 
- Приступ и коришћење Интернета
 
- Е-трговина и е-пословање
 
- Остале теме предвиђене у оквирима методологије: е-вештине, мобилна употреба интернета, клауд, друштвени медији, софтвер као услуга итд.
 
Годишњи модел упитника и методолошки приручник садрже дефиниције и објашњења.
03.5. Статистичка јединица

Предузеће.

03.6. Статистичка популација

Предузећа са 10 и више запослених.

03.7. Референтно подручје

Сва предузећа која се налазе на територији Републике Србије, изузимајући регион Косова и Метохије.

03.8. Временска покривеност

2009-2018.

03.9. Базни период

Није применљиво.


04. Јединица мерењаВрх
04. Јединица мерења

Проценат.


05. Референтни периодВрх
05. Референтни период

Први квартал текуће године (за целокупно истраживање "Употреба информационо-комуникационих технологија у РС у предузећима" референтни период је први квартал, само се електронска трговина посматра за претходну годину).


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Закон о званичној статистици.

06.2. Заједничко коришћење података

Није применљиво.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Закон о званичној статистици.

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Закон о званичној статистици.


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Преглед свих саопштења и публикација са резултатима из предметног истраживања налазе се на сајту Републичког завода за статистику, у Календару објављивања.

08.2. Приступ календару публиковања

Календар објављивања за текућу годину, доступан је јавности на веб страни:

http://www.stat.gov.rs/calendar/?a=27&s=

 
08.3. Приступ корисника

Резултати истраживања доступни су корисницима:

1) На сајту РЗС-а: књига, саопштења

2) У библиотеци: књига

Књиге и резултати објављени на сајту доступни су свим корисницима под истим условима, приступ подацима је бесплатан. У случају посебних захтева корисника примењује се Правилник о спровођењу ценовне политике Републичког завода за статистику.


09. Динамика дисеминацијеВрх
09. Динамика дисеминације

Подаци се објављују на годишњем нивоу.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

За истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у предузећима не објављују се саопштења за јавност.

10.2. Публикације

Knjiga "Upotreba informaciono - komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji"

10.3. Он-лајн база података

Најважнији индикатори (показатељи) доступни су у дисеминационој бази података на сајту РЗС-а. Корисницима је омогућено преузимање генерисаних извештаја у excel формату.

10.4. Приступ микроподацима

Завод обезбеђује приступ индивидуалним подацима без идентификатора (анонимизирани подаци) који су доступни по захтеву корисника у складу са начелима дефинисаним у Закону о званичној статистици:

https://www.stat.gov.rs/media/2271/zakon_o_statistici.pdf и правилима дефинисаним Правилником о начину и поступку давања података које производи Републички завод за статистику:

https://www.stat.gov.rs/media/2295/pravilniksrb.pdf

 
10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

У фази је постављање на нови сајт Републичког завода за статистику.

10.7. Документација о квалитету

Пре објављивања резултата истраживања спроводи се детаљна контрола резултата. На основу Истраживања о задовољству корисника добијена је повратна информација о квалитету и разумљивости објављених резултата.


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Истраживање се спроводи у складу са захтевима и стандардима Евростат-а.

11.2. Процена квалитета

Пре објављивања резултата спроводи се детаљна контрола истаживањем добијених резултата. Кроз две анкете о задовољству корисника добијене су повратне информације о квалитету и разумљивости објављених резултата свих истраживања у РЗС, обухваћено је и предметно истраживање.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

РАТЕЛ, Државне институције, јавност.

12.2. Задовољство корисника

 Оцене и мишљења корисника добијени су путем Анкета о истраживању задовољства корисника из 2013., 2015. и 2017. године.

12.3. Комплетност

Није применљиво.


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

У овом истраживању, разликујемо две врсте грешака: узорачке и неузорачке. 

Истраживање се спроводи на случајном узорку. Оквир за избор узорка формира се на основу података за предузећа Статистичког пословног регистра (СПР).

План узорка је дефинисан тако да су оцене за главне домене оцењивања задовољавајуће прецизности. 

Од неузорачких грешака, присутне су:

  • грешке обухватa које су последица извесних неажурности СПР-а и кашњења у регистровању промена статистичких јединица;
  • грешке које су последица искључивања најмањих јединица из оквира за избор узорка (cut-off);
  • грешке мерења и неодговора које су неминовне, али су инструменти, организација прикупљања и унос података такви да су ове грешке сведене на најмању могућу меру.

Пристрасност резултата која је последица ових грешака је мала.

13.2. Узорачка грешка

За процену варијанце коришћена је Тејлорова линеарна примена средстава САС испитивања. Дизајн узорковања и пондерисање су узети у обзир јер то захтијева споменути САС поступак.

13.3. Неузорачка грешка

Није примењиво.


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

Истраживање се спроводи у марту, док се резултати истраживања објављују крајем треће недеље септембра.

14.2. Поштовање рокова

Сви подаци су послати Евростату у складу са договореним роковима.


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Није применљиво.

15.2. Временска упоредивост

Временска серија 2009-2018.године. За податке: постоји прекид серија, разлози за прекид серија су:

- промена Евростатовог упитника и избацивање одређених варибли из упитника

- промена обухвата одређених варијабли, неке варијабле су подељене на две различите варијабле, чиме се губи могућност временске серије

15.3. Кохерентност - између области

Није применљиво.

15.4. Кохерентност - интерна

Није применљиво.


16. Трошкови и оптерећеностВрх
16. Трошкови и оптерећеност

Нису доступни.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Није применљиво.

17.2. Ревизија података - пракса

Није применљиво.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Истраживање се спроводи на репрезентативном узорку величине 1781 предузеће, од чега је реализовано 84.7%, односно одговорило је 1509 предузећа. Узорак је двофазни, стратификован. Извори података су статистички.

18.2. Динамика прикупљања података

Годишње истраживање.

18.3. Прикупљање података

Истраживање се спороводи путем телефонске анкете, (CATI) метод прикупљања података на ИСТ-у. Упитник је формулисан према методологији Евростата, где је претходно тестиран и прихваћен од стране свих земаља чланица и кандидата. Обука анкетара се врши према упутству за коришћење програма за уношење података у ИСТ-у. 

18.4. Валидација података

За валидацију података користи се ЕВРОСТАТ-ов програм за валидацију.

18.5. Компилација података

 Whi=Nh/mh  Nh- број јединица у оквиру стратума h; mh -број јединицаи које су одговориле у оквиру стратума h; Whi - пондер јединице i у оквиру стратума

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.


19. НапоменеВрх