Станови


Метаподаци
Периодика: Десетогодишња
Година: 2022

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Ажурирање метаподатака
03. Статистички преглед
04. Јединица мерења
05. Референтни период
06. Мандат институције
07. Поверљивост
08. Политика објављивања
09. Динамика дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и поштовање рокова
15. Кохерентност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Група за статистику грађевинарства

01.3. Име и презиме контакт особе

Дејана Ђорђевић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац Групе за статистику грађевинарства

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

dejana.djordjevic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

011 2412 922 лок. 260

01.8. Број факса контакт особе

-


02. Ажурирање метаподатакаВрх
02.1. Последња провера метаподатака
18/05/2023
02.2. Последње постављени метаподаци
16/5/2023
02.3. Последње ажурирање метаподатака
23/2/2024

03. Статистички прегледВрх
03.1. Опис податка

Подаци о становима и зградама обезбеђују основне информације о стамбеном фонду у Републици Србији. Садрже податке о укупном броју, просторном размештају и основним карактеристикама станова, настањених просторија и зграда.

Подаци о стамбеном фонду прикупљени су у оквиру статистичког истраживања Попис становништва, домаћинстава и станова 2022 (Попис), који представља најмасовнију и најкомплекснију статистичку акцију којом се прикупљају подаци  о становништву и стамбеном фонду једне државе. Подаци су прикупљани непосредно од грађана, методом интервјуа, при чему су пописивачи помоћу лаптопова уносили у електронске упитнике одговоре грађана на пописна питања.

У Попису 2022. године прикупљани су подаци о настањеним становима, привремено ненастањеним и напуштеним становима, становима који се користе повремено за одмор и обављање сезонских радова и становима који се искључиво користе за обављање делатности, затим о настањеним пословним просторијама и просторијама настањеним из нужде, као и о броју колективних станова у Републици Србији, према стању на дан 30. септембра 2022. године у 24 сата (критични моменат пописа).

 

03.2. Класификације

Номенклатура статистичких територијалних јединица (НСТЈ).

Интерне класификације о врсти стамбене јединице у згради у којој се стан налази, инсталацијама у стану, основу коришћења стана и друге класификације које су дефинисане за потребе спровођења Пописа у складу са националним потребама и међународним препорукама. 

 

03.3. Обухват сектора

Није применљиво.

03.4. Статистички концепти и дефиниције

СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ

У Попису 2022. године прикупљани су подаци о становима, настањеним пословним просторијама, просторијама настањеним из нужде и колективним становима. Дефиниције стамбених јединица остале су непромењене у односу на досадашње пописе и у потпуности су усаглашене са међународним препорукама.

Стан је грађевински повезана целина намењена за становање, која се састоји од једне или више соба са одговарајућим помоћним просторијама (кухиња, остава, предсобље, купатило, нужник и сл.) или без помоћних просторија и има један или више посебних улаза.

Пописом су обухваћени само завршени станови. Стан се сматра завршеним ако су на њему завршени сви предвиђени грађевински, инсталациони и завршни радови. Незавршен стан је пописан само под условом да домаћинство које у њему станује нема други стан за стално становање.

Просторије које су изграђене за пословне сврхе и нису преправљене (адаптиране) у стан, а у време пописа су коришћене за стално становање, пописане су као настањене пословне просторије (нпр. продавница, канцеларија, хотелска соба и сл.).

Просторије које у грађевинском смислу нису ни станови ни пословне просторије, а у време пописа су коришћене за стално становање, пописане су као просторије настањене из нужде (нпр. вагон, шлеп, шатор, приколица итд.).

Колективни стан обухвата скуп просторија које су намењене за заједничко становање више лица, а у време пописа се користе за стално становање најмање једне особе за чији смештај се стара нека институција тј. правно лице које је основано за потребе удомљавања и пружања услуга групи лица (установе социјалне заштите, верске установе, колективни центри за избеглице, објекти за смештај радника, самачки хотели итд.).

Празни станови у оронулим кућама, затим станови који су исељени због рушења ради изградње нових објеката или потапања насеља ради формирања акумулационог језера, због клизишта и слично, нису пописани.

НАМЕНА СТАНА У ПОПИСУ 2022.

Намена стана је одређена према начину коришћења стана у време спровођења пописа. Станови према намени сврстани су у пет група: настањени станови, привремено ненастањени станови, напуштени станови, станови који се користе повремено за одмор и обављање сезонских радова и станови који се искључиво користе за обављање делатности.

Настањени станови су станови који су у време пописа коришћени за стално становање најмање једног уобичајеног становника. У уобичајено становништво одређеног места укључују се лица која у том месту живе непрекидно најмање 12 месеци пре критичног момента пописа, као и лица која у том месту живе краће од 12 месеци, али с намером да у њему остану најмање годину дана.

Привремено ненастањени станови су станови који су у време пописа били празни због тога што су нови и још неусељени, или су испражњени ради пресељења, адаптације, поправке, као и станови које у целини користе само лица која бораве у месту пописа због рада или школовања а чија домаћинства стално станују у другом месту.

Напуштени станови су станови који дуже време нико не обилази и не користи ни за становање ни за одмор и рекреацију.

Станови који се користе повремено су станови који се користе за одмор и рекреацију и станови који се користе у време сезонских радова у пољопривреди.

Станове који се искључиво користе за обављање делатности чине станови који нису грађевински преправљени (адаптирани) у пословне просторије и у којима нико не станује, већ се у целини користе за обављање неке делатности.

Станове за стално становање чине настањени, привремено ненастањени и напуштени станови.

ПОВРШИНА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

Податак о корисној површини стамбених јединица је, према међународним препорукама, обавезно обележје за настањене станове, настањене пословне просторије и просторије настањене из нужде. У Попису 2022. корисна површина прикупљана је за све стамбене јединице, осим за колективне станове.

Приликом прикупљања података о укупној површини коришћена је следећа дефиниција: укупна површина стана представља збир површина свих соба, кухиње, купатила, нужника, ходника и осталих помоћних просторија у саставу стана, укључујући површину лођа, балкона и тераса. У површину стана укључена је и површина собе или кухиње која је грађевински одвојена од главних просторија стана, а коју једно домаћинство користи преко целе године. У површину стана укључена је и површина собе у којој се обавља делатност у случају да се стан користио за становање и обављање делатности.

У овом попису, као и у Попису 2011, у складу с међународним препорукама за обрачун корисне површине стана примењен је Стандард за израчунавање површина у области високоградње JUS U.C2.100:2002, који важи од 27. маја 2002. Разлика у односу на пописе пре 2011. јесте што су терасе, балкони и лође укључене у целости у површину стана, а  према ранијим методологијама су били само делимично урачунати, и то површина лођа: 75% укупне површине, покривених тераса: 50% укупне површине, балкона и отворених тераса: 25% укупне површине.

СОБЕ У СТАНУ

Према међународним препорукама, питање о броју соба у стану није обавезно обележје, дозвољено је државама да самостално одлуче да ли ће у попису прикупљати ове податке. У Попису 2022. подаци о броју соба у стану прикупљани су за све стамбене јединице, осим за колективне.

Приликом попуњавања података о броју соба у стану коришћена је следећа дефиниција собе: Соба је простор унутар стана са површином пода од најмање 4 m² који је од других просторија стана одвојен зидовима, у висини од најмање два метра изнад пода. Собе мање од 4 m² не исказују се у укупном броју соба, али се њихова површина урачунава у укупну површину стана.

У овом попису, као и у Попису 2011, у складу с међународним препорукама примењена је горе наведенадефиниција према којој соба може да има површину најмање 4 m², док је у ранијим пописима, најмања површина собе била 6 m².

Приказани су сви станови и посебно настањени станови према броју соба. Станови су подељени у девет група: једнособни, двособни, трособни, четворособни, петособни, шестособни, седмособни, осмособни и станови са девет и више соба. Једнособан стан има једну собу са кухињом и другим помоћним просторијама или једну собу без кухиње, или без других помоћних просторија. Двособни, трособни, четворособни, петособни, шестособни, седмособни, осмособни, деветособни и вишесобни стан има две, три, четири, пет, шест, седам, осам, девет или више соба са кухињом и помоћним просторијама или без њих.

ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ У СТАНУ

Према међународним препорукама, питање о помоћним просторијама у становима обавезно је обележје за купатило и нужник у стану, док је за кухињу дозвољено државама да самостално одлуче да ли ће у попису прикупљати ове податке. У Попису 2022. подаци о расположивости купатила, нужника и кухиње прикупљани су за све стамбене јединице, осим за колективне.

Приликом попуњавања података о расположивости помоћних просторија у стану, коришћене су следеће дефиниције:

− стан има купатило ако у стану постоји посебна просторија са кадом или тушем у којој су уведене инсталације водовода и канализације, без обзира на то да ли су те инсталације везане за јавну односно кућну мрежу, или нису;

− стан има нужник/WC ако се налази у посебној просторији стана или у купатилу. Нужник може бити на испирање или без испирања. Под нужником на испирање подразумева се нужник који се испира водом која се доводи из водоводне мреже преко испирача (водокотлића или патент испирача);

− стан има кухињу ако у стану постоји просторија која је приликом изградње стана или каснијом преправком (адаптацијом) намењена за кување. Кухињом се сматра и тзв. чајна или решо кухиња (кухиња чија је површина мања од 4 m²), као и кухиња која је грађевински одвојена од стана, уколико је домаћинство користи преко целе године као део стана.

ЛИЦА И ДОМАЋИНСТВА У СТАНУ И НАСТАЊЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА

У складу са међународним препорукама, у Попису 2022. године за израчунавање броја лица у стану / настањеној просторији примењен је концепт „уобичајеног становништва“. У уобичајено становништво одређеног места убрајају се лица која у том месту живе непрекидно најмање 12 месеци пре критичног момента пописа, као и лица која у том месту живе краће од 12 месеци, али с намером да у њему остану најмање годину дана. У број лица урачуната су сва лица у стану / настањеној просторији, која су уобичајени становници тог места.

Домаћинством се сматра свака породична или друга заједница лица која заједно станују и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба (становање, исхрана и др.), затим свако лице које живи само (које није члан неког другог домаћинства), као и колективно домаћинство. У број домаћинстава у стану / настањеној просторији урачуната су индивидуална домаћинства (самачка и вишечлана) као и колективна домаћинства.

ГУСТИНА НАСТАЊЕНОСТИ СТАНА

Густина настањености приказана је на два начина: површина  стана по лицу и број соба по лицу. Површина стана по лицу је изведено обележје и добијено је тако што је корисна површина стана подељена са бројем лица у стану. Станови према просечној површини по лицу разврстани су у седам група. Број соба по лицу такође је изведено обележје и добија се тако што се укупан број соба у стану подели са бројем лица у стану. Станови према броју соба по лицу разврстани су у осам група.

СВОЈИНА СТАНА

Према међународним препорукама, питање о својини стана обавезно је обележје и подразумева приказ података не само према типу власништва него и према основу по којем домаћинство користи стан за становање.

У Попису 2022. подаци о својини стана прикупљани су за све станове без обзира на то да ли су настањени или не. Питање о својини попуњавано је и за станове који се повремено користе за одмор и рекреацију или за обављање сезонских радова у пољопривреди, као и за станове који се у моменту пописивања користе за обављање неке делатности а нису грађевински преправљени у пословну просторију. За настањене пословне просторије, просторије настањене из нужде и колективне стамбене јединице подаци о својини нису прикупљани. Питање о својини стана формулисано је у складу са Уставом Републике Србије. На основу изјаве лица које је давало податке за стан пописивач је обележавао један од понуђених одговора: приватна својина (стан у својини једног или више физичких лица); јавна/државна својина (стан у својини Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе);  други облици својине (стан који се не може сврстати у напред наведене облике својине, нпр. стан у задружној својини).

ОСНОВ ПО КОЈЕМ ДОМАЋИНСТВО КОРИСТИ СТАН

Према међународним препорукама, питање о основу по коме домаћинство користи стан обавезно је обележје и попуњава се за све настањене станове.

На основу изјаве лица које је давало податке за стан пописивач је обележавао један од понуђених одговора: власништво – када је један од чланова домаћинства које станује у том стану власник целокупног стана или једног његовог дела; закуп/подстанарство – када домаћинство користи стан на неодређено време, на основу писаног уговора или усменог договора са власником или закупцем стана; сродство – када је домаћинство које живи у том стану у сродничким односима са власником или закупцем тог стана (станује код родитеља, деце, рођака и сл.); остало – за свако колективно домаћинство које је стално настањено у неком стану (нпр. сигурној кући).

ИНСТАЛАЦИЈЕ У СТАНУ

Према међународним препорукама, питање о инсталацијама у становима обавезно је обележје за водоводне инсталације и инсталације грејања, док је за инсталације електричне енергије, канализације и гаса дозвољено државама да самостално одлуче да ли ће у попису прикупљати ове податке. У Попису 2022. подаци о инсталацијама прикупљани су за све стамбене јединице, осим за колективне.

Сматра се да стан има инсталације електричне енергије, водовода, канализације и грејања ако најмање у једној просторији постоје одговарајуће инсталације, без обзира на то да ли су везане за јавну мрежу или неке друге објекте.

Према упутству за пописивање, сматра се да стан има:

  • инсталације електричне енергије ако у стану, или бар у једној од просторија стана, постоје инсталације електричне енергије, без обзира на то да ли су прикључене на јавну мрежу или нису;
  • водоводне инсталације ако у најмање једној просторији има уграђене водоводне инсталације, без обзира на то да ли су прикључене на јавни водовод, месни или сеоски водовод, хидрофор и сл. специјалне пумпе или уопште нису прикључене;
  • инсталације канализације ако у било којој просторији у стану постоје канализационе инсталације, без обзира на то да ли су прикључене на јавну канализацију, септичку јаму, реку, отворени канал и сл. или уопште нису прикључене;
  • инсталације грејања ако су те инсталације постављене бар у једној просторији стана, без обзира на то да ли се топлота испоручује из јавне/месне топлане (централно грејање), или се просторије у стану греју топлотом испорученом из заједничке котларнице у згради или стану (етажно грејање).

Стан има инсталације гаса само ако се гас испоручује преко мреже.

ВРСТА ЕНЕРГЕНАТА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАНА

Станови према врсти енергената који се користе за грејање, у складу са међународним препорукама, разврстани су у шест категорија: станови који за грејање користе било коју врсту угља (камени, мрки лигнит, сушени лигнит или брикете од угља и лигнита), станови који за грејање користе било коју врсту дрвета, станови који за грејање користе мазут или уље за ложење, станови који за грејање користе природни гас или течни нафтни гас (пропан, бутан и мешавина пропана и бутана), станови који за грејање користе електричну енергију и станови који за грејање користе другу врсту енергије (соларна енергија, геотермална енергија, енергија ветра).

Подаци о врсти енергената који се користе за грејање станова, у Попису 2022. прикупљани су само за настањене станове без централног грејања тј. станове који за грејање не користе топлоту испоручену из јавне/месне топлане. Према методологији Пописа 2022, ако се за грејање стана користи више енергената, обележаван је најзаступљенији енергент.

03.5. Статистичка јединица

Станови, настањене просторије и зграде.

03.6. Статистичка популација

Настањени станови, привремено ненастањени и напуштени станови, станови који се користе повремено за одмор и обављање сезонских радова и станови који се искључиво користе за обављање делатности, настањене пословне просторије и просторије настањене из нужде, као и колективни станова.

03.7. Референтно подручје

Подаци су исказани у складу са Номенклатуром статистичких територијалних јединица – НСТЈ („Службени гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10), којом су дефинисане статистичке функционалне територијалне целине, тј. три хијерархијска нивоа: НСТЈ 1 (Србија – север и Србија – југ), НСТЈ 2 (региони) и НСТЈ 3 (области). 

Подаци на нивоу општине/града и насељеног места исказани су у складу са Законом о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 – др. закон).

За исказивање података према типу насеља коришћен је такозвани административно-правни критеријум, према којем се насеља деле на „градска“ (која су актом јединица локалне самоуправе добила тај статус) и на „остала“.

Попис 2022. године није спроведен на територији АП Косово и Метохија.

03.8. Временска покривеност

Подаци се исказују према стању у критичном моменату пописа (30. септембар 2022. године у 24 сата). 

03.9. Базни период

Није применљиво.04. Јединица мерењаВрх

Број станова.

Kорисна површина станова у m.05. Референтни периодВрх

Подаци се исказују према стању на дан 30. септембар 2022. године у 24 сата (критични моменат пописа).


06. Мандат институцијеВрх
06.1. Правни акти и други документи

Попис 2022. спроводен је на основу:

– Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова  2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021),

– Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 24/11),

​– Одлуке о програму званичне статистике у периоду од 2021. до 2025. године,

​– Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2022. годину.

  (https://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/)

06.2. Заједничко коришћење података

Није применљиво.


07. ПоверљивостВрх
07.1. Поверљивост - политика

Поверљивост података регулисана је:

– Законом о Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021),

– Законом о званичној статистици  („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 24/11)

– Правилником о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику.

(https://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/)

07.2. Поверљивост - поступање са подацима

Према Закону о Попису 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021) и Закону о званичној статистици („Службени гласник РС“, бр. 104/09), сви подаци прикупљени у Попису користe се искључиво у статистичке сврхе и објављују се у виду агрегираних података, чиме је у потпуности обезбеђена тајност личних података грађана.

Осим тога, према Закону о Попису 2022, пописивачи, инструктори и друга лица ангажована у Попису дужни су да чувају као тајну све податке о пописаним лицима, као и да строго воде рачуна о тачности уписа података које су дали даваоци података.

Правилником о начину и поступку давања података које производи Републички завод за статистику (РЗС, 2017), уређује се начин и поступак давања података корисницима у складу са основним принципима званичне статистике и слободним приступом информацијама од јавног значаја.

(https://www.stat.gov.rs/media/2295/pravilniksrb.pdf)

 


08. Политика објављивањаВрх
08.1. Календар публиковања

Календар објављивања је доступан на веб-сајту РЗС-а.  

(https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/calendar/

План објављивања резултата Пописа 2022. доступан је на веб-сајту Пописа.

(https://popis2022.stat.gov.rs/publikacijenajava/)

 

08.2. Приступ календару публиковања

Календар објављивања је доступан на веб-сајту РЗС-а.  

(https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/calendar/

План објављивања резултата Пописа 2022. доступан је на веб-сајту Пописа.

(https://popis2022.stat.gov.rs/publikacijenajava/)

 

08.3. Приступ корисника

Пописни подаци доступни су на веб-сајту РЗС-а и веб-сајту Пописа (дисеминациона база и књиге пописа у pdf формату). Осим тога, књиге пописа су доступне и у штампаном формату.

Приступ подацима је гарантован свим корисницима истовремено.

Пописни подаци који су објављени на веб-сајту РЗС-а расположиви су без новчане надокнаде.

Обрада посебних захтева врши се у складу са Правилником о спровођењу ценовне политике у Републичком заводу за статистику (РЗС, 2011) (https://www.stat.gov.rs/o-nama/dokumenti/#)

и Ценовником посебних услуга Републичког завода за статистику (https://www.stat.gov.rs/media/2569/cenovnikposebnihusluga.pdf).

У складу са Правилником о начину и поступку давања података које производи Републички завод за статистику (РЗС, 2017), Завод обезбеђује приступ индивидуалним подацима без идентификатора (анонимизираним микроподацима). 

(https://www.stat.gov.rs/korisnicka-podrska/micropodaci/)09. Динамика дисеминацијеВрх

Пописни подаци се објављују у десетогодишњој динамици.


10. Доступност и разумљивостВрх
10.1. Саопштења за штампу

Саопштење – Први резултати пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године

(https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Html/G20221350.html)

10.2. Публикације

Књига С1. Број и површина стамбених јединица 

Књига С2. Собе и помоћне просторије у стану

Књига С3. Станови према густини настањености, својини и основу по којем домаћинства користе стан

Књига С4. Инсталације у становима

Попис становништва, домаћинстава и станова | Републички завод за статистику Србије (stat.gov.rs)

10.3. Он-лајн база података

Дисеминациона база је доступна на веб-сајту РЗС-а и на веб-сајту Пописа.

Претрага дисеминационе базе (stat.gov.rs)

10.4. Приступ микроподацима

У складу са Правилником о начину и поступку давања података које производи Републички завод за статистику (РЗС, 2017), Завод обезбеђује приступ индивидуалним подацима без идентификатора (анонимизираним микроподацима). 

  Захтев могу поднети:
  • акредитоване научноистраживачке организације (институти, факултети, универзитети и  

    центри изузетних вредности);
  • истраживачи и студенти докторских студија;
  • институције која спроводе посебан пројекат који се финансира од стране националних

    или међународних истраживачких програма.

 (https://www.stat.gov.rs/korisnicka-podrska/micropodaci/)

10.5. Остало

Није применљиво.

10.6. Документација о методологији

На веб-сајту РЗС-а, као и на веб-сајту Пописа доступни су основни пописни обрасци на српском и енглеском језику, као и на 20 језика националних мањина.

Такође, доступан је и методолошки материјал:

– Методолошко упутство,

– Водич за пописиваче,

– Вишејезична збирка.

Методолошки материјали | О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА (stat.gov.rs)

10.7. Документација о квалитету

Израђене је велики број интерних процедура и упутства за потребе реализације појединих активности. 


11. Управљање квалитетомВрх
11.1. Спровођење квалитета

Систем управљања квалитетом РЗС-а темељи се на Кодексу праксе европске статистике и потпуно је прилагођен статистичким потребама јер се систематски унапређује квалитет статистичких процеса, крајњих резултата односно података, као и пружања услуга корисницима.

(Систем управљања квалитетом | Републички завод за статистику Србије stat.gov.rs).

11.2. Процена квалитета

Теренска контрола квалитета података (Конрола квалитета) прикупљених Пописом спроведена је од 2. до 11. децембра 2022. године  на узорку од 250 пописних кругова ради утврђивања грешке обухвата и квалитета пописних података.


12. РелевантностВрх
12.1. Потребе корисника

Садржај Пописа je дефинисан у складу са међународним препорукама и националним потребама. Наиме, у садржај Пописа укључен је сет основних обележја дефинисаних Препорукaма Конференције европских статистичара за пописе становништва и станова око 2020. године, као и нека од допунских обележја која су од националног значаја, тј. од значаја за креаторе државне политике и крајње кориснике. Осим тога, укључена су и обележја која нису предвиђена Препорукама, али су од значаја за кориснике.​ 

12.2. Задовољство корисника

Истраживање о задовољству корисника Завод спроводи сваке друге године.

(Резултати истрaживања о задовољству корисника, 2021. stat.gov.rs)

 

12.3. Комплетност

Методологија Пописа 2022. је у потпуности усаглашена са међународним стандардима (Препоруке Конференције европских статистичара за пописе око 2020. године и Уредбом Европског Парламента и Савета [ЕУ] број 763/2008).

У садржај Пописа укључена су сва обележја дефинисана Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“ бр. 9/2020 и 35/2021). 

(Документи | Републички завод за статистику Србије stat.gov.rs)

 


13. Тачност и поузданостВрх
13.1. Укупна тачност

У циљу процене грешака начињених на терену, спроведена је Контрола квалитета.

Напомена: У складу са Планом објављивања коначних резултата Пописа, резултати Контроле квалитета биће расположиви у првој половини 2024. године. 

13.2. Узорачка грешка

Није применљиво.

13.3. Неузорачка грешка

На основу Контроле квалита биће измерене грешке у обухвату и грешке у одговорима на изабрана пописна питања које су настале током прикупљања података на терену.   


14. Правовременост и поштовање рокова Врх
14.1. Правовременост

• Прелиминарни резултати објављени су  21. децембра  2022. године.

• Коначни резултати пописа (Дисеминација коначних резултата Пописа одвијаће се сукцесивно у периоду април 2023 – јун 2024. године)

 

14.2. Поштовање рокова

Подаци се објављују у складу са Планом објављивања резултата Пописа 2022.

 


15. Кохерентност и упоредивостВрх
15.1. Географска упоредивост

Методологија Пописа 2022. у потпуности је усаглашена са међународним стандардима (Препоруке Конференције европских статистичара за пописе око 2020. године, Уредба Европског Парламента и Савета [ЕУ] број 763/2008) чиме је обезбеђена међународна упоредивост података. Исти концепти примењени су на целој територији Републике Србиј

15.2. Временска упоредивост

Дефиниције стамбених јединица остале су непромењене у односу на досадашње пописе и у потпуности су усаглашене са међународним препорукама.

Упоредни преглед броја станова 1971, 1981, 1991, 2002, 2011. и 2022 (додатна објашњења су садржана у Анексу)


 Анекси :
 Упоредни преглед броја станова, 1971-2022
15.3. Кохерентност - између области

Подаци Пописа 2022. могу се разликовати од података других статистичких истраживања услед разлика у погледу методолошких решења и примењених дефиниција. За додатне информације погледати метаподатке специфичне за сваки домен.

15.4. Кохерентност - интерна

Резултати Пописа 2022. су интерно конзистентни.16. Трошкови и оптерећеностВрх

Финансијска средства за спровођење Пописа обезбеђена су делом из буџета Републике Србије и делом из фондова ЕК у оквиру националног програма ИПА 2018.


17. Ревизија податакаВрх
17.1. Ревизија података - политика

Основни принципи и стандарди за спровођење ревизија објављених статистичких података дефинисани су Општом политиком ревизије Републичког завода за статистику. Општа политика ревизије РЗС-а је у потпуности усклађена са смерницама из Приручника о политици ревизије у Европском статистичком систему (ESS Guidelines on Revision Policy), који је усвојен од стране Комитета Европског статистичког система (European Statistical System Committee).

(Општа политика ревизија stat.gov.rs)

17.2. Ревизија података - пракса

Није применљиво.


18. Статистичка обрадаВрх
18.1. Извори података

Подаци о стамбеном фонду прикупљени су у оквиру статистичког истраживања Попис становништва, домаћинстава и станова 2022, који представља најмасовнију и најкомплекснију статистичку акцију којом се прикупљају подаци  о становништву и стамбеном фонду једне државе. Подаци су прикупљани непосредно од грађана, методом интервјуа.  

18.2. Динамика прикупљања података

Десетогодишња динамика прикупљања података.

 

18.3. Прикупљање података

Методолошка, организациона и ИТ решења тестирана су током Пробног пописа који је спроведен 2019. године на узорку од 260 пописних кругова.

Попис 2022. године је спроведен од 1. до 31. октобра. Пописивачи су помоћу лаптопова уносили у електронске упитнике одговоре грађана (CAPI метод), док је у изузетним ситуацијама, грађанима било омогућено да, у договору са својим пописивачем, закажу термин телефонског пописивања (CATI метод), при чему су пописивачи одговоре испитаника такође уносили у електронске упитнике. За прикупљање података о стамбеним јединицама коришћен је Упитник за домаћинство и стан (образац П-2). 

Теренско прикупљање података продужено је до 7 дана у појединим општинама/градовима. Организована су и телефонска дежурства како би се омогућило грађанима који из било ког разлога нису пописани да ступе у контакт са пописивачем или да се попишу телефонским путем. Телефонско пописивање је трајало до 17. новембра 2022.

За потребе реализације Пописа, ангажовано је око 14 000 пописивача, 2 200 инструктора, 260 општинских координатора и 20 регионална координатора.

18.4. Валидација података

Како би се грешке уноса свеле на најмању могућу меру, у апликацију за унос података (IST-CAPI) уграђени су критеријуми логичке контроле. Коришћене су две врсте критеријума – тзв. слаби критријуми који су имали за циљ да упозоре пописивача да постоји нелогичност између унетих података, али је даљи унос података био могућ и тзв. јаки критеријуми који су имали за циљ да онемогуће даљи унос података док се грешка не исправи.

Како би се грешке уноса свеле на најмању могућу меру, у апликацију за унос података (IST-CAPI) уграђени су критеријуми логичке контроле. Коришћене су две врсте критеријума – тзв. слаби критријуми који су имали за циљ да упозоре пописивача да постоји нелогичност између унетих података, али је даљи унос података био могућ и тзв. јаки критеријуми који су имали за циљ да онемогуће даљи унос података док се грешка не исправи.

Такође, током теренског прикупљања података, инструктори и координатори су уз помоћ апликације за мониторинг, контролисали обухват и квалит унетог материјала, што је било значајно на самом почетку пописа, како би се указало пописивачима на грешке и на тај начин побољшао квалитет унетог материјала.

Приликом обраде података, дефинисана су правила за логичку контролу унетог материјала која се примењују на целом материјалу углавном у виду аутоматских корекција.

У циљу провере квалитета података, као и обухвата, израђују се контролне табеле. Подаци Пописа 2022. упоређују се са резултатима пописа из ранијих година.

За проверу појачане интензивне стамбене изградње, у периоду између два последња пописа, коришћени су расположиви административни извори (Централна евиденција обједињених процедура која садржи комплетне податке у вези за одобравањем процеса изградње грађевина) за издате грађевинске дозволе). 

18.5. Компилација података

За унос података коришћена је IST-CAPI апликација развијена у Заводу.

У циљу унапређења обухвата, примењен је метод импутације из административних извора лица за која је утврђено да су у време спровођења Пописа 2022. живела у Републици Србији, а која, из било ког разлога, нису пописана. Метод импутације лица из административних извора није утицао на укупан број пописаних станова, јер су станови у којима та лица живе већ били обухваћени током теренске реализације пописа. Импутација лица је у незнатном броју утицала на промену структуре основа коришћења пописаних станова (3,7% станова је након импутације лица добило статус настањеног стана).

18.6. Прилагођавање података

Није применљиво.19. НапоменеВрх

Није применљиво.