Аквакултура


Извештај о квалитету
Периодика: Годишња
Година: 2017

РЕФЕРЕНТНИ МЕТАПОДАЦИ
01. Контакт информације
02. Статистички преглед
03. Статистичка обрада
04. Управљање квалитетом
05. Релевантност
06. Тачност и поузданост
07. Правовременост и поштовање рокова
08. Кохерентност и упоредивост
09. Доступност и разумљивост
10. Трошкови и оптерећеност
11. Поверљивост
12. Напомене

01. Контакт информацијеВрх
01.1. Назив организације/институције

Републички завод за статистику (РЗС)

01.2. Назив организационе јединице унутар институције

Одељење за статистику пољопривреде и шумарства - Група за статистику сточарства и рибарства

01.3. Име и презиме контакт особе

Драгана Погарчић

01.4. Функција контакт особе

Руководилац Групе за статистику сточарства и рибарства

01.5. Адреса контакт особе

Милана Ракића 5, Београд

01.6. Имејл контакт особе

dragana.pogarcic@stat.gov.rs

01.7. Број телефона контакт особе

011 2412922 lokal 243

01.8. Број факса контакт особе

011 2410397


02. Статистички прегледВрх
02.1. Опис податка

Подаци омогућавају праћење кретања основних показатеља из области производње конзумне рибе и млађи ради националних и интернационалних потреба, а то су: структура ангажованих лица на рибарским газдинствима - према полу и дужини оствареног рада у посматраној години; капацитет и структура рибњака; производња конзумне рибе у шаранским и пастрмским рибњацима (прва продаја) за људску исхрану, као и просечна цена по тони при првој продаји - према врстама рибе, ФАО областима и методaма гајења; испоручена  икра и млађ (прва продаја) за   производњу конзумне рибе или за испуштање у природну средину - према врстама; пловна средства и опрема на рибарским газдинствима и одређени трошкови производње.

Према  Уредби (ЕЗ) број 762/2008 (Regulation (EC) No 762/2008 of the European Parliament and of the Council of  9 July 2008 on the submission by Member States of statistics on aquaculture and repealing Council Regulation (EC) No 788/96.    OJ L 218, 13.8.2008, p. 1-13), статистика аквакултуре обухвата четири различита скупа годишњих података:

- AQ2A - обим производње у аквакултури за људску исхрану,  при првој продаји (искључујући производњу икре и млађи), по врстама рибе, ФАО областима, методама гајења и типу воде;

- AQ2B - производња икре за људску исхрану при првој продаји, по врстама рибе, ФАО областима, методама гајења и типу воде;

- AQ3 - аквакултура заснована на излову из природних станишта, тј. дивљи насад, по врстама;

- AQ4 - производња млађи и икре при првој продаји за производњу конзумне рибе или за испуштање у природну средину, по врстама.

Обим производње је изражен у тонама живе масе, а економска вредност се односи на цену у националној валути по јединици масе (РСД/t).

Поред тога, пети скуп података у трогодишњој периодици (AQ5) обезбеђује информације о величини објеката за аквакултуру  (у ha, 1000m3 ili m) по врстама рибе, ФАО областима, методама гајења и типу воде.

Појаве као што су производња икре за људску исхрану и аквакултура заснована на излову из природних станишта нису релевантне за Републику Србију, због чега ови подаци нису расположиви.

02.2. Класификације

Следеће класификације  се користе приликом производње података:

Kласификација економских делатности - КД (2010), (" Службени гласник  РС" бр 104/09), која је заснована на класификацији NACE Rev. 2 (Статистичка класификација економских делатности у Европској заједници, Рев. 2);

Референтна година (TIME);

Извештајна земља  (GEO) - код дефинисан према ISO 3166-1;

Врстa (SPECIES) - назив, латински назив и 3-алфа код, по групама у складу са ISSCAAP класификацијом (International Standard Statistical Classification  for Aquatic Animals and Plants);

Производни метод (AQUAMETH) - према Анексу I  Уредбe (ЕЗ) број 762/2008;

Производна регија (FISHREG) - ФАО класификација (FAO major fishing areas);

Водена средина (AQUAENV) - типови воде: слатка (FRW), слана (SEA) и бочатна вода  (BRK).

За Републику Србију релевантна ФАО област је 5 (европске копнене воде). Што се тиче методе гајења, заступљени су базени, танкови и кавези, и то  у слаткој води - као типу воде.

 

 

02.3. Обухват сектора

Обухваћена је комерцијална производња у аквакултури, за људску исхрану.

02.4. Статистички концепти и дефиниције

Аквакултура подразумева  узгајање или култивисање водених организама уз коришћење техника којима се постиже повећање производње ових организама изван капацитета природне средине.  

Рибњаци, ограђени делови риболовне воде и кавези су уређени простори на земљишту или риболовној води намењени за гајење и производњу риба, рибље млађи и оплођене икре, који испуњавају прописане услове.  

Рибарско газдинство је технички и економски самостална производна јединица која има јединствено управљање и на којој се, као примарна или секундарна делатност, обавља производња конзумне рибе и млађи за потребе тржишта. Рибарско газдинство може бити правно лице, предузетник или породично рибарско газдинство, у зависности од тога да ли је, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката, регистровано у Агенцији за привредне регистре да обавља производњу конзумне рибе и млађи односно регистровано у другој  делатности а ову производњу обавља под тим статусом (правно лице /предузетник),  или није регистровано у Агенцији за привредне регистре (породично рибарско газдинство).

Укупна површина рибарског газдинства  обухвата, поред продуктивне површине (водене површине) и ораничне површине, површине под шумом, зградама, путевима и остало неплодно земљиште које се користи за потребе производње у  рибњацима и чини неодвојиви део рибарског газдинства.

Површина рибњака у експлоатацији обухвата коришћену, продуктивну водену површину у току посматране године и она може бити једнака или мања од укупне продуктивне површине.

Млађ представља јединке риба у периоду развоја између завршетка метаморфозе ларви (личинки) и стицања полне зрелости.

У складу са  Уредбом (ЕЗ) број 762/2008, под "производњом конзумне рибе и млађи"  подразумева се количина произведене конзумне рибе  која је послата на тржиште (продата) у току извештајне године (реализована производња конзумне рибе - прва продаја), као и произведена млађ за продају. Обухвата се само производња за људску исхрану. Производња украсних врста или врста са другом наменом (осим за људску исхрану) је искључена.

02.5. Статистичка јединица

Статистичка јединица је рибарско газдинство.

02.6. Статистичка популација

Циљна група јесу сва активна рибарска газдинства.

02.7. Референтно подручје

Референтно подручје је Република Србија.

Напомена: Од 1999. Републички завод за статистику не одговара за одређене податке за AП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)
02.8. Временска покривеност

Подаци су расположиви од 1963. године. Од тада се временска серија прекидала неколико пута. У циљу хармонизације са Уредбом (ЕЗ) број 762/2008 највеће промене су извршене 2013. године.

02.9. Базни период

Није примењиво.


03. Статистичка обрадаВрх
03.1. Извори података

Подаци су добијени спровођењем свеобухватног редовног статистичког истраживања Годишњи извештај о производњи конзумне рибе и млађи у рибњацима. Листа извештајних јединица добијена је укрштањем Статистичког пословног регистра и Евиденције рибњака  Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управa за ветерину). На листи за 2017. годину  било је 188 извештајних  јединица.

Подаци који се односе на број испоручене  икре и млађи за испуштање у природну средину - према врстама, добијени су проценом заснованом на резултатима  свеобухватног истраживања Годишњи улов рибе у рекама, језерима и каналима у вези са порибљавањем. У циљу обезбеђивања релевантних података, просечна маса икре (1kg=800000 jaja) и млађи (једногодишња млађ=0,150kg; двогодишња млађ=0,950kg) је примењена на количину (kg)  икре и млађи искоришћене за порибљавање. Не постоје разлике у дефиницијама  између процењених варијабли и варијабли наведених у Уредби (ЕЗ) бр. 762/2008, нити посебних ограничења и недостатака процене који би знатно утицали на квалитет података.

03.2. Динамика прикупљања података

Подаци се прикупљају у годишњој периодици, у периоду 10.2-1.3.  текуће - за претходну годину.

03.3. Прикупљање података

Спровођење истраживања Годишњи извештај о производњи конзумне рибе и млађи у рибњацима врши се преко подручних одељења РЗС (16). Подаци се прикупљају извештајним методом,  путем поште - коришћењем штампаних упитника или путем електронске поште. До 10. фебруара успоставља се контакт са извештајним јединицама како би се пружиле информације о спровођењу овог истраживања и достављају упитници са објашњењем у вези рокова и попуњавања упитника. Извештајне јединице су дужне да до 1. марта проследе попуњен упитник одговарајућем подручном одељењу РЗС (крајњи рок је 1. април због накнадног интервјуисања). Контролисани унос се врши у подручним одељењима РЗС до 1. априла. Даља обрада података и анализа се врше централизовано до 3. маја, када је и рок за објављивање података.

03.4. Валидација података

Врши се аутоматска и ручна валидација комплетности података. Валидација података се врши на основу резултата из претходне године.

03.5. Компилација података

Контролисани унос и обрада података раде се у програму ИСТ (развијен у РЗС). Неодговор извештајних јединица и неодговор на одређена кључна питања решавају се импутацијом података из извештаја  исте извештајне јединице из претходне године или  извештаја других извештајних јединица у текућој години,  уколико је релевантно и могуће.

03.6. Прилагођавање података

Није примењиво.


04. Управљање квалитетомВрх
04.1. Спровођење квалитета

Општи оквир обезбеђивања квалитета дефинисан је Декларацијом о квалитету, односно Политиком квалитета,  којој се може приступити преко следећег линка:  http://www.stat.gov.rs/media/2285/politika-kvaliteta.pdf

Контрола квалитета се врши у свим фазама производње података.  Пре свега, врши се контрола обухвата и ажурирање адресара извештајних јединица. У првој фази контроле упитника врши се контрола комплетности и тачности попуњених упитника. Даље се подаци контролишу у току  уноса  преко програма ИСТ, према дефинисаним критеријума логичке и рачунске контроле.

04.2. Процена квалитета

Квалитет података се може проценити као задовољавајући.


05. РелевантностВрх
05.1. Потребе корисника

Корисници ових података су Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Агенција за заштиту животне средине, Биолошки институт, друге институције и институти, новинари, студенти и друга физичка лица.

Приликом дефинисања садржаја упитника за ово истраживање консултовани су представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и други експерти из ове области, и проучена је ЕУ легислатива, како би се добили подаци који би задовољили националне и интернационалне потребе.

Око 80% података захтеваних Уредбом (ЕЗ) бр.762/2008 задовољавају националне потребе. Додатни  подаци који се обезбеђују за националне потребе су: структура запослених на рибарским газдинствима - према полу и дужини оствареног радног времена, пловна средства и опрема на рибарским газдинствима и одређени трошкови производње.

05.2. Задовољство корисника

Опште истраживање о задовољству корисника се спроводи сваке две године и резултати су доступни на вебсајту РЗС. Не постоји посебно истраживање у вези задовољства корисника података у области аквакултуре.

 

05.3. Комплетност

Подаци су потпуно усклађени са Уредбом (ЕЗ) број 762/2008.

05.3.1. R1. Комплетност података - стопа за П (произвођаче)

Обрачуната стопа за произвођаче (П)  је 1,00. Обрачуната стопа за кориснике (К) је 0.50.


06. Тачност и поузданостВрх
06.1. Укупна тачност

Подаци се добијају потпуним обухватом извештајних јединица, при чему је неодговор главни фактор који утиче на тачност података. Тачност података се може оценити као средња.

06.2. Узорачка грешка

Није релевантно.

06.2.1. А1. Узорачке грешке - индикатори за П (произвођаче)

Не примењује се.

06.3. Неузорачка грешка

Контрола обухвата извештајних јединица обавља се у подручним одељењима РЗС, укључујући успостављање контакта са извештајним јединицама и пружање додатних објашњења у вези са попуњавањем упитника.

Прва контрола упитника се врши у подручним одељењима РЗС, такође. За време контроле ове грешке се исправљају на основу провере са одговарајућом извештајном јединицом, а потом се врши контролисани унос података. Не постоји евиденција о броју ових грешака.

 

06.3.1. Грешка обухвата

Потпун обухват свих активних објеката за производњу у аквакултури за тржиште обезбеђен је формирањем јединствене листе рибарских газдинства правних лица, предузетника (регистрованих у Агенцији за привредне регистре да обављају производњу конзумне рибе и млађи или су регистровани у другој делатности али обављају ову производњу)  и физичких лица који су регистровани од стране Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину) као власници објеката. Ажурирање листе извештајних јединица врши се једном годишње  у текућој години са стањем на дан 31. 12. претходне године, и то коришћењем  расположивих евиденција (Статистички пословни регистар, Евиденција рибњака Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде), укључујући контактирање извештајних јединица, обилазак терена и спровођење самог истраживања.

 

06.3.1.1. А2. Грешка прецењивања - стопа за П (произвођаче)

Од укупног броја извештајних јединица на листи (188) 0,5% је изјавило да се не бави аквакултуром.

06.3.1.2. А3. Заједничке јединице - пропорција за П (проивођаче)

Није примењиво.

06.3.2. Грешка мерења

По изради упитника, у чему су учествовали експерти из области рибарства, упитник је тестиран од стране неколико извештајних јединица који су дали позитивну оцену за јасноћу садржаја. У циљу тачности попуњавања упитника, испод сваке табеле на упитнику дато је кратко објашњење за извештајне јединице. Посебна пажња посвећена је појму реализовано (продато) у табелама које се односе на производњу конзумне рибе,  с обзиром на то да приказана количина рибе представља произведену количину за референтну годину.  Одржана је инструктажа представницима подручних одењења РЗС  који су  непосредно укључени у  спровођење овог истраживања. Између осталог, њихов задатак је да контактирају извештајне јединице и дају додатна објашњења у вези са попуњавањем  упитника. У случају да је и поред свих предузетих активности упитник погрешно попуњен, дужни су да зову извештајну јединицу и заједно  са њом исправе грешку. Поред тога, врши се и интерна анализа података на основу очекиваних вредности за поједине појаве - спољних података  (нпр. полуинтензивна производња у шаранским рибњацима се креће у интервалу од око 700 до 1000 t/ha, а у пастрмским од 10 до 20 kg/m3). 

06.3.3. Грешка неодговора

Неодговор јединица се може оценити као умерен.

Да би се смањио неодговор извештајних јединица врше се накнадни интервјуи (контактирају се извештајне јединице након рока предаје попуњених упитника). Непотпуни извештаји се комплетирају импутацијом одговора сличних извештајних јединица или импутацијом одговора исте извештајне јединице из претходне године, уколико је то релевантно и могуће.

06.3.3.1. А4. Неодговор јединица - стопа за П (произвођаче)

У односу на укупан број извештајних јединица, у последњем истраживању није одговорило 2,1% извештајних јединица са листе.

06.3.3.2. А5. Неодговор на поједино питање - стопа за П (произвођаче)

Није расположиво.

Не постоје питања са значајним неодговором. Некомплетни одговори се углавном односе на просечну цену по јединици мере при првој продаји и величину објеката.

06.3.4. Грешка обраде

Грешке обраде су отклоњене у процесу тестирања апликације за унос података и формирања излазних табела у програму ИСТ.

 

06.3.4.1. А7. Импутације – стопа за П (произвођаче)

Не постоји евиденција о броју импутација.

06.3.5. Грешка претпоставке модела

Није примењиво.

06.4. Десезонирање

Није примењиво.

06.5. Ревизија података - политика

Политика опште ревизије је усвојена од стране институције, налази се на сајту РЗС  и може јој се приступити преко следећег линка:

http://www.stat.gov.rs/media/2283/opsta-politika-revizije-rzs-1.pdf

06.6. Ревизија података - пракса

Ревизија података није вршена.

06.6.1. А6. Ревизија података – просечна величина за П (произвођаче)

Није примењиво.


07. Правовременост и поштовање рокова Врх
07.1. Правовременост

За националне потребе подаци се објављују четири месеци након референтног периода. Рок за прослеђивање података Евростату је 31. децембар текуће за претходну годину.

 

 

07.1.1. ТП1. Правовременост - први резултати за П (произвођаче)

Није примењиво.

07.1.2. ТП2. Правовременост - коначни резултати за П (произвођаче)

Kоначни резултати су доступни 123 дана након референтног периода.

07.2. Поштовање рокова

Подаци се објављују благовремено, у складу са дефинисаним роковима. Процес прикупљања података започиње10. фебруара. Рок за извештајне јединице да одговоре је 1. март. У циљу реализације накнадних интервјуа рок за извештајне јединице да одговоре продужен је до 1. априла. Обрада и компилација података за националне потребе траје 4 недеље. Рок за објављивање резултата јесте 3. мај текуће за претходну годину. Припрема података за прослеђивање Евростату траје 5 сати.

07.2.1. ТП3. Поштовање рокова - достављање и публиковање за П (произвођаче)

Индикатор поштовања рокова објављивања испоручених података  јесте 0, док је стопа поштовања рокова објављивања 1.


08. Кохерентност и упоредивостВрх
08.1. Географска упоредивост

Не постоје разлике у дефиницијама индикатора националних података и података дефинисаних Уредбом (ЕЗ) бр. 762/2008.

 

08.1.1. CC1. Асиметрија за статистику "Mirror flows" - коефицијент

Није расположиво.

08.2. Временска упоредивост

Упоредива-комплетна серија података расположива је тек од 2013. године.

Од 1963. расположиви су подаци о површинама шаранских и пастрмских рибњака и производњи млађи. Од 1997. расположиви су подаци о:  запосленима на рибарском газдинству - укупно, пловним средствима и опреми,  капацитетима објеката шаранских и пастрмских рибњака, производњи конзумне рибе и млађи, утрошеној количини хране и ђубрива. Од 2006. године прати се број запослених по полу и дужини оствареног радног времена, производња икре, ларви, једногодишње и двогодишње млађи, а од 2013. капацитет кавеза,  цене при првој продаји конзумне рибе по јединици мере (РСД /kg) и одређеним трошковима на рибарском газдинству.

 

 

08.2.1. CC2. Дужина упоредивих временских серија за П (произвођаче)

Број референтних периода у временским серијама од последњег прекида је 4. 

08.3. Кохерентност - између области

Не постоје други релевантни статистички подаци, осим података о укупном броју запослених у делатности рибарство и аквакултура који су резултат истраживања заснованог на комбиновању података Централног регистра обавезног социјалног осигурања Републике Србије и Статистичког пословног регистра.

08.4. Кохерентност - статистика чија је периодичност чешћа од годишње и годишња

Није примењиво.

08.5. Кохерентност - национални рачуни

Није примењиво.

08.6. Кохерентост - интерна

Статистички подаци у оквиру сета података су конзистентни.


09. Доступност и разумљивостВрх
09.1. Саопштења за штампу

Није предвиђено издавање Саопштења за штампу.

09.2. Публикације

Подаци се могу наћи у комплексној публикацији РЗС "Статистички годишњак".

09.3. Он-лајн база података

Подацима објављеним на сајту може се бесплатно приступити преко следећег линка:

http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB

 

09.3.1. АC1. Табела са подацима - број приступа за П (произвођаче)

Није расположиво.

09.4. Приступ микроподацима

Подаци су доступни корисницима само у агрегираном облику, у складу са законом.

09.5. Остало

Подаци за Евростат пролеђују се путем SDMX фајлова. Подаци за ФАО прослеђују се у форми excel табела, електронском поштом. Не постоје други облици  дисеминације.

 

 

09.6. Документација о методологији

Кратка методологија је објављена на сајту РЗС и може јој се приступити преко следећег линка:

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201820014.pdf

Упитнику се може приступити преко следећег линка:

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201824099.pdf

09.7. Документација о квалитету

За информацију о Извештајима о квалитету, погледати концепт Спровођење квалитета.

09.7.1. АC3. Комплетност метаподатака - стопа за П (произвођаче)

Стопа комплетности метаподатака је 0.9.

09.7.2. АC2. Метаподаци - број приступа за П (произвођаче)

Није доступно.


10. Трошкови и оптерећеностВрх
10. Трошкови и оптерећеност

Финансијска средства за производњу релевантних података обезбеђују се из буџета Републике Србије. Како се ради о годишњој периодици и малом броју извештајних јединица  укупни трошкови производње релевантних статистичких података су незнатни. Процена годишње оптерећености извештајне јединице је 120 минута (укупна оптерећеност у последњој референтној години била је 16 200 минута тј. 270 сати).

 


11. ПоверљивостВрх
11.1. Поверљивост - политика

Индивидуални подаци представљају службене статистичке податке и као такви су тајни и подлежу посебној заштити, која је обезбеђена у свим фазама реализације истраживања. Тајност индивидуалних података  гарантована је Законoм  о званичној статистици. Свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са Законом.

11.2. Поверљивост - поступање са подацима

Индивидуални подаци се објављују само у агрегираном облику.

 


12. НапоменеВрх
12. Напомене

Нема напомена