Akvakultura


Izveštaj o kvalitetu
Periodika: Godišnja
Godina: 2017

REFERENTNI METAPODACI
01. Kontakt informacije
02. Statistički pregled
03. Statistička obrada
04. Upravljanje kvalitetom
05. Relevantnost
06. Tačnost i pouzdanost
07. Pravovremenost i poštovanje rokova
08. Koherentnost i uporedivost
09. Dostupnost i razumljivost
10. Troškovi i opterećenost
11. Poverljivost
12. Napomene

01. Kontakt informacijeVrh
01.1. Naziv organizacije/institucije

Republički zavod za statistiku (RZS)

01.2. Naziv organizacione jedinice unutar institucije

Odeljenje za statistiku poljoprivrede i šumarstva - Grupa za statistiku stočarstva i ribarstva

01.3. Ime i prezime kontakt osobe

Dragana Pogarčić

01.4. Funkcija kontakt osobe

Rukovodilac Grupe za statistiku stočarstva i ribarstva

01.5. Adresa kontakt osobe

Milana Rakića 5, Beograd

01.6. Imejl kontakt osobe

dragana.pogarcic@stat.gov.rs

01.7. Broj telefona kontakt osobe

011 2412922 lokal 243

01.8. Broj faksa kontakt osobe

011 2410397


02. Statistički pregledVrh
02.1. Opis podatka

Podaci omogućavaju praćenje kretanja osnovnih pokazatelja iz oblasti proizvodnje konzumne ribe i mlađi radi nacionalnih i internacionalnih potreba, a to su: struktura angažovanih lica na ribarskim gazdinstvima - prema polu i dužini ostvarenog rada u posmatranoj godini; kapacitet i struktura ribnjaka; proizvodnja konzumne ribe u šaranskim i pastrmskim ribnjacima (prva prodaja) za ljudsku ishranu, kao i prosečna cena po toni pri prvoj prodaji - prema vrstama ribe, FAO oblastima i metodama gajenja; isporučena  ikra i mlađ (prva prodaja) za   proizvodnju konzumne ribe ili za ispuštanje u prirodnu sredinu - prema vrstama; plovna sredstva i oprema na ribarskim gazdinstvima i određeni troškovi proizvodnje.

Prema  Uredbi (EZ) broj 762/2008 (Regulation (EC) No 762/2008 of the European Parliament and of the Council of  9 July 2008 on the submission by Member States of statistics on aquaculture and repealing Council Regulation (EC) No 788/96.    OJ L 218, 13.8.2008, p. 1-13), statistika akvakulture obuhvata četiri različita skupa godišnjih podataka:

- AQ2A - obim proizvodnje u akvakulturi za ljudsku ishranu,  pri prvoj prodaji (isključujući proizvodnju ikre i mlađi), po vrstama ribe, FAO oblastima, metodama gajenja i tipu vode;

- AQ2B - proizvodnja ikre za ljudsku ishranu pri prvoj prodaji, po vrstama ribe, FAO oblastima, metodama gajenja i tipu vode;

- AQ3 - akvakultura zasnovana na izlovu iz prirodnih staništa, tj. divlji nasad, po vrstama;

- AQ4 - proizvodnja mlađi i ikre pri prvoj prodaji za proizvodnju konzumne ribe ili za ispuštanje u prirodnu sredinu, po vrstama.

Obim proizvodnje je izražen u tonama žive mase, a ekonomska vrednost se odnosi na cenu u nacionalnoj valuti po jedinici mase (RSD/t).

Pored toga, peti skup podataka u trogodišnjoj periodici (AQ5) obezbeđuje informacije o veličini objekata za akvakulturu  (u ha, 1000m3 ili m) po vrstama ribe, FAO oblastima, metodama gajenja i tipu vode.

Pojave kao što su proizvodnja ikre za ljudsku ishranu i akvakultura zasnovana na izlovu iz prirodnih staništa nisu relevantne za Republiku Srbiju, zbog čega ovi podaci nisu raspoloživi.

02.2. Klasifikacije

Sledeće klasifikacije  se koriste prilikom proizvodnje podataka:

Klasifikacija ekonomskih delatnosti - KD (2010), (" Službeni glasnik  RS" br 104/09), koja je zasnovana na klasifikaciji NACE Rev. 2 (Statistička klasifikacija ekonomskih delatnosti u Evropskoj zajednici, Rev. 2);

Referentna godina (TIME);

Izveštajna zemlja  (GEO) - kod definisan prema ISO 3166-1;

Vrsta (SPECIES) - naziv, latinski naziv i 3-alfa kod, po grupama u skladu sa ISSCAAP klasifikacijom (International Standard Statistical Classification  for Aquatic Animals and Plants);

Proizvodni metod (AQUAMETH) - prema Aneksu I  Uredbe (EZ) broj 762/2008;

Proizvodna regija (FISHREG) - FAO klasifikacija (FAO major fishing areas);

Vodena sredina (AQUAENV) - tipovi vode: slatka (FRW), slana (SEA) i bočatna voda  (BRK).

Za Republiku Srbiju relevantna FAO oblast je 5 (evropske kopnene vode). Što se tiče metode gajenja, zastupljeni su bazeni, tankovi i kavezi, i to  u slatkoj vodi - kao tipu vode.

 

 

02.3. Obuhvat sektora

Obuhvaćena je komercijalna proizvodnja u akvakulturi, za ljudsku ishranu.

02.4. Statistički koncepti i definicije

Akvakultura podrazumeva  uzgajanje ili kultivisanje vodenih organizama uz korišćenje tehnika kojima se postiže povećanje proizvodnje ovih organizama izvan kapaciteta prirodne sredine.  

Ribnjaci, ograđeni delovi ribolovne vode i kavezi su uređeni prostori na zemljištu ili ribolovnoj vodi namenjeni za gajenje i proizvodnju riba, riblje mlađi i oplođene ikre, koji ispunjavaju propisane uslove.  

Ribarsko gazdinstvo je tehnički i ekonomski samostalna proizvodna jedinica koja ima jedinstveno upravljanje i na kojoj se, kao primarna ili sekundarna delatnost, obavlja proizvodnja konzumne ribe i mlađi za potrebe tržišta. Ribarsko gazdinstvo može biti pravno lice, preduzetnik ili porodično ribarsko gazdinstvo, u zavisnosti od toga da li je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, registrovano u Agenciji za privredne registre da obavlja proizvodnju konzumne ribe i mlađi odnosno registrovano u drugoj  delatnosti a ovu proizvodnju obavlja pod tim statusom (pravno lice /preduzetnik),  ili nije registrovano u Agenciji za privredne registre (porodično ribarsko gazdinstvo).

Ukupna površina ribarskog gazdinstva  obuhvata, pored produktivne površine (vodene površine) i oranične površine, površine pod šumom, zgradama, putevima i ostalo neplodno zemljište koje se koristi za potrebe proizvodnje u  ribnjacima i čini neodvojivi deo ribarskog gazdinstva.

Površina ribnjaka u eksploataciji obuhvata korišćenu, produktivnu vodenu površinu u toku posmatrane godine i ona može biti jednaka ili manja od ukupne produktivne površine.

Mlađ predstavlja jedinke riba u periodu razvoja između završetka metamorfoze larvi (ličinki) i sticanja polne zrelosti.

U skladu sa  Uredbom (EZ) broj 762/2008, pod "proizvodnjom konzumne ribe i mlađi"  podrazumeva se količina proizvedene konzumne ribe  koja je poslata na tržište (prodata) u toku izveštajne godine (realizovana proizvodnja konzumne ribe - prva prodaja), kao i proizvedena mlađ za prodaju. Obuhvata se samo proizvodnja za ljudsku ishranu. Proizvodnja ukrasnih vrsta ili vrsta sa drugom namenom (osim za ljudsku ishranu) je isključena.

02.5. Statistička jedinica

Statistička jedinica je ribarsko gazdinstvo.

02.6. Statistička populacija

Ciljna grupa jesu sva aktivna ribarska gazdinstva.

02.7. Referentno područje

Referentno područje je Republika Srbija.

Napomena: Od 1999. Republički zavod za statistiku ne odgovara za određene podatke za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno)
02.8. Vremenska pokrivenost

Podaci su raspoloživi od 1963. godine. Od tada se vremenska serija prekidala nekoliko puta. U cilju harmonizacije sa Uredbom (EZ) broj 762/2008 najveće promene su izvršene 2013. godine.

02.9. Bazni period

Nije primenjivo.


03. Statistička obradaVrh
03.1. Izvori podataka

Podaci su dobijeni sprovođenjem sveobuhvatnog redovnog statističkog istraživanja Godišnji izveštaj o proizvodnji konzumne ribe i mlađi u ribnjacima. Lista izveštajnih jedinica dobijena je ukrštanjem Statističkog poslovnog registra i Evidencije ribnjaka  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Uprava za veterinu). Na listi za 2017. godinu  bilo je 188 izveštajnih  jedinica.

Podaci koji se odnose na broj isporučene  ikre i mlađi za ispuštanje u prirodnu sredinu - prema vrstama, dobijeni su procenom zasnovanom na rezultatima  sveobuhvatnog istraživanja Godišnji ulov ribe u rekama, jezerima i kanalima u vezi sa poribljavanjem. U cilju obezbeđivanja relevantnih podataka, prosečna masa ikre (1kg=800000 jaja) i mlađi (jednogodišnja mlađ=0,150kg; dvogodišnja mlađ=0,950kg) je primenjena na količinu (kg)  ikre i mlađi iskorišćene za poribljavanje. Ne postoje razlike u definicijama  između procenjenih varijabli i varijabli navedenih u Uredbi (EZ) br. 762/2008, niti posebnih ograničenja i nedostataka procene koji bi znatno uticali na kvalitet podataka.

03.2. Dinamika prikupljanja podataka

Podaci se prikupljaju u godišnjoj periodici, u periodu 10.2-1.3.  tekuće - za prethodnu godinu.

03.3. Prikupljanje podataka

Sprovođenje istraživanja Godišnji izveštaj o proizvodnji konzumne ribe i mlađi u ribnjacima vrši se preko područnih odeljenja RZS (16). Podaci se prikupljaju izveštajnim metodom,  putem pošte - korišćenjem štampanih upitnika ili putem elektronske pošte. Do 10. februara uspostavlja se kontakt sa izveštajnim jedinicama kako bi se pružile informacije o sprovođenju ovog istraživanja i dostavljaju upitnici sa objašnjenjem u vezi rokova i popunjavanja upitnika. Izveštajne jedinice su dužne da do 1. marta proslede popunjen upitnik odgovarajućem područnom odeljenju RZS (krajnji rok je 1. april zbog naknadnog intervjuisanja). Kontrolisani unos se vrši u područnim odeljenjima RZS do 1. aprila. Dalja obrada podataka i analiza se vrše centralizovano do 3. maja, kada je i rok za objavljivanje podataka.

03.4. Validacija podataka

Vrši se automatska i ručna validacija kompletnosti podataka. Validacija podataka se vrši na osnovu rezultata iz prethodne godine.

03.5. Kompilacija podataka

Kontrolisani unos i obrada podataka rade se u programu IST (razvijen u RZS). Neodgovor izveštajnih jedinica i neodgovor na određena ključna pitanja rešavaju se imputacijom podataka iz izveštaja  iste izveštajne jedinice iz prethodne godine ili  izveštaja drugih izveštajnih jedinica u tekućoj godini,  ukoliko je relevantno i moguće.

03.6. Prilagođavanje podataka

Nije primenjivo.


04. Upravljanje kvalitetomVrh
04.1. Sprovođenje kvaliteta

Opšti okvir obezbeđivanja kvaliteta definisan je Deklaracijom o kvalitetu, odnosno Politikom kvaliteta,  kojoj se može pristupiti preko sledećeg linka:  http://www.stat.gov.rs/media/2285/politika-kvaliteta.pdf

Kontrola kvaliteta se vrši u svim fazama proizvodnje podataka.  Pre svega, vrši se kontrola obuhvata i ažuriranje adresara izveštajnih jedinica. U prvoj fazi kontrole upitnika vrši se kontrola kompletnosti i tačnosti popunjenih upitnika. Dalje se podaci kontrolišu u toku  unosa  preko programa IST, prema definisanim kriterijuma logičke i računske kontrole.

04.2. Procena kvaliteta

Kvalitet podataka se može proceniti kao zadovoljavajući.


05. RelevantnostVrh
05.1. Potrebe korisnika

Korisnici ovih podataka su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za zaštitu životne sredine, Biološki institut, druge institucije i instituti, novinari, studenti i druga fizička lica.

Prilikom definisanja sadržaja upitnika za ovo istraživanje konsultovani su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i drugi eksperti iz ove oblasti, i proučena je EU legislativa, kako bi se dobili podaci koji bi zadovoljili nacionalne i internacionalne potrebe.

Oko 80% podataka zahtevanih Uredbom (EZ) br.762/2008 zadovoljavaju nacionalne potrebe. Dodatni  podaci koji se obezbeđuju za nacionalne potrebe su: struktura zaposlenih na ribarskim gazdinstvima - prema polu i dužini ostvarenog radnog vremena, plovna sredstva i oprema na ribarskim gazdinstvima i određeni troškovi proizvodnje.

05.2. Zadovoljstvo korisnika

Opšte istraživanje o zadovoljstvu korisnika se sprovodi svake dve godine i rezultati su dostupni na vebsajtu RZS. Ne postoji posebno istraživanje u vezi zadovoljstva korisnika podataka u oblasti akvakulture.

 

05.3. Kompletnost

Podaci su potpuno usklađeni sa Uredbom (EZ) broj 762/2008.

05.3.1. R1. Kompletnost podataka - stopa za P (proizvođače)

Obračunata stopa za proizvođače (P)  je 1,00. Obračunata stopa za korisnike (K) je 0.50.


06. Tačnost i pouzdanostVrh
06.1. Ukupna tačnost

Podaci se dobijaju potpunim obuhvatom izveštajnih jedinica, pri čemu je neodgovor glavni faktor koji utiče na tačnost podataka. Tačnost podataka se može oceniti kao srednja.

06.2. Uzoračka greška

Nije relevantno.

06.2.1. A1. Uzoračke greške - indikatori za P (proizvođače)

Ne primenjuje se.

06.3. Neuzoračka greška

Kontrola obuhvata izveštajnih jedinica obavlja se u područnim odeljenjima RZS, uključujući uspostavljanje kontakta sa izveštajnim jedinicama i pružanje dodatnih objašnjenja u vezi sa popunjavanjem upitnika.

Prva kontrola upitnika se vrši u područnim odeljenjima RZS, takođe. Za vreme kontrole ove greške se ispravljaju na osnovu provere sa odgovarajućom izveštajnom jedinicom, a potom se vrši kontrolisani unos podataka. Ne postoji evidencija o broju ovih grešaka.

 

06.3.1. Greška obuhvata

Potpun obuhvat svih aktivnih objekata za proizvodnju u akvakulturi za tržište obezbeđen je formiranjem jedinstvene liste ribarskih gazdinstva pravnih lica, preduzetnika (registrovanih u Agenciji za privredne registre da obavljaju proizvodnju konzumne ribe i mlađi ili su registrovani u drugoj delatnosti ali obavljaju ovu proizvodnju)  i fizičkih lica koji su registrovani od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Uprava za veterinu) kao vlasnici objekata. Ažuriranje liste izveštajnih jedinica vrši se jednom godišnje  u tekućoj godini sa stanjem na dan 31. 12. prethodne godine, i to korišćenjem  raspoloživih evidencija (Statistički poslovni registar, Evidencija ribnjaka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede), uključujući kontaktiranje izveštajnih jedinica, obilazak terena i sprovođenje samog istraživanja.

 

06.3.1.1. A2. Greška precenjivanja - stopa za P (proizvođače)

Od ukupnog broja izveštajnih jedinica na listi (188) 0,5% je izjavilo da se ne bavi akvakulturom.

06.3.1.2. A3. Zajedničke jedinice - proporcija

Nije primenjivo.

06.3.2. Greška merenja

Po izradi upitnika, u čemu su učestvovali eksperti iz oblasti ribarstva, upitnik je testiran od strane nekoliko izveštajnih jedinica koji su dali pozitivnu ocenu za jasnoću sadržaja. U cilju tačnosti popunjavanja upitnika, ispod svake tabele na upitniku dato je kratko objašnjenje za izveštajne jedinice. Posebna pažnja posvećena je pojmu realizovano (prodato) u tabelama koje se odnose na proizvodnju konzumne ribe,  s obzirom na to da prikazana količina ribe predstavlja proizvedenu količinu za referentnu godinu.  Održana je instruktaža predstavnicima područnih odenjenja RZS  koji su  neposredno uključeni u  sprovođenje ovog istraživanja. Između ostalog, njihov zadatak je da kontaktiraju izveštajne jedinice i daju dodatna objašnjenja u vezi sa popunjavanjem  upitnika. U slučaju da je i pored svih preduzetih aktivnosti upitnik pogrešno popunjen, dužni su da zovu izveštajnu jedinicu i zajedno  sa njom isprave grešku. Pored toga, vrši se i interna analiza podataka na osnovu očekivanih vrednosti za pojedine pojave - spoljnih podataka  (npr. poluintenzivna proizvodnja u šaranskim ribnjacima se kreće u intervalu od oko 700 do 1000 t/ha, a u pastrmskim od 10 do 20 kg/m3). 

06.3.3. Greška neodgovora

Neodgovor jedinica se može oceniti kao umeren.

Da bi se smanjio neodgovor izveštajnih jedinica vrše se naknadni intervjui (kontaktiraju se izveštajne jedinice nakon roka predaje popunjenih upitnika). Nepotpuni izveštaji se kompletiraju imputacijom odgovora sličnih izveštajnih jedinica ili imputacijom odgovora iste izveštajne jedinice iz prethodne godine, ukoliko je to relevantno i moguće.

06.3.3.1. A4. Neodgovor jedinica - stopa za P (proizvođače)

U odnosu na ukupan broj izveštajnih jedinica, u poslednjem istraživanju nije odgovorilo 2,1% izveštajnih jedinica sa liste.

06.3.3.2. A5. Neodgovor na pojedino pitanje - stopa za P (proizvođače)

Nije raspoloživo.

Ne postoje pitanja sa značajnim neodgovorom. Nekompletni odgovori se uglavnom odnose na prosečnu cenu po jedinici mere pri prvoj prodaji i veličinu objekata.

06.3.4. Greška obrade

Greške obrade su otklonjene u procesu testiranja aplikacije za unos podataka i formiranja izlaznih tabela u programu IST.

 

06.3.4.1. A7. Imputacije – stopa za P (proizvođače)

Ne postoji evidencija o broju imputacija.

06.3.5. Greška pretpostavke modela

Nije primenjivo.

06.4. Desezoniranje

Nije primenjivo.

06.5. Revizija podataka - politika

Politika opšte revizije je usvojena od strane institucije, nalazi se na sajtu RZS  i može joj se pristupiti preko sledećeg linka:

http://www.stat.gov.rs/media/2283/opsta-politika-revizije-rzs-1.pdf

06.6. Revizija podataka - praksa

Revizija podataka nije vršena.

06.6.1. A6. Revizija podataka – prosečna veličina za P (proizvođače)

Nije primenjivo.


07. Pravovremenost i poštovanje rokova Vrh
07.1. Pravovremenost

Za nacionalne potrebe podaci se objavljuju četiri meseci nakon referentnog perioda. Rok za prosleđivanje podataka Evrostatu je 31. decembar tekuće za prethodnu godinu.

 

 

07.1.1. TP1. Pravovremenost - prvi rezultati za P (proizvođače)

Nije primenjivo.

07.1.2. TP2. Pravovremenost - konačni rezultati za P (proizvođače)

Konačni rezultati su dostupni 123 dana nakon referentnog perioda.

07.2. Poštovanje rokova

Podaci se objavljuju blagovremeno, u skladu sa definisanim rokovima. Proces prikupljanja podataka započinje10. februara. Rok za izveštajne jedinice da odgovore je 1. mart. U cilju realizacije naknadnih intervjua rok za izveštajne jedinice da odgovore produžen je do 1. aprila. Obrada i kompilacija podataka za nacionalne potrebe traje 4 nedelje. Rok za objavljivanje rezultata jeste 3. maj tekuće za prethodnu godinu. Priprema podataka za prosleđivanje Evrostatu traje 5 sati.

07.2.1. TP3. Poštovanje rokova - dostavljanje i publikovanje za P (proizvođače)

Indikator poštovanja rokova objavljivanja isporučenih podataka  jeste 0, dok je stopa poštovanja rokova objavljivanja 1.


08. Koherentnost i uporedivostVrh
08.1. Geografska uporedivost

Ne postoje razlike u definicijama indikatora nacionalnih podataka i podataka definisanih Uredbom (EZ) br. 762/2008.

 

08.1.1. CC1. Asimetrija za statistiku "Mirror flows" - koeficijent

Nije raspoloživo.

08.2. Vremenska uporedivost

Uporediva-kompletna serija podataka raspoloživa je tek od 2013. godine.

Od 1963. raspoloživi su podaci o površinama šaranskih i pastrmskih ribnjaka i proizvodnji mlađi. Od 1997. raspoloživi su podaci o:  zaposlenima na ribarskom gazdinstvu - ukupno, plovnim sredstvima i opremi,  kapacitetima objekata šaranskih i pastrmskih ribnjaka, proizvodnji konzumne ribe i mlađi, utrošenoj količini hrane i đubriva. Od 2006. godine prati se broj zaposlenih po polu i dužini ostvarenog radnog vremena, proizvodnja ikre, larvi, jednogodišnje i dvogodišnje mlađi, a od 2013. kapacitet kaveza,  cene pri prvoj prodaji konzumne ribe po jedinici mere (RSD /kg) i određenim troškovima na ribarskom gazdinstvu.

 

 

08.2.1. CC2. Dužina uporedivih vremenskih serija za P (proizvođače)

Broj referentnih perioda u vremenskim serijama od poslednjeg prekida je 4. 

08.3. Koherentnost - između oblasti

Ne postoje drugi relevantni statistički podaci, osim podataka o ukupnom broju zaposlenih u delatnosti ribarstvo i akvakultura koji su rezultat istraživanja zasnovanog na kombinovanju podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srbije i Statističkog poslovnog registra.

08.4. Koherentnost - statistika čija je periodičnost češća od godišnje i godišnja

Nije primenjivo.

08.5. Koherentnost - nacionalni računi

Nije primenjivo.

08.6. Koherentost - interna

Statistički podaci u okviru seta podataka su konzistentni.


09. Dostupnost i razumljivostVrh
09.1. Saopštenja za štampu

Nije predviđeno izdavanje Saopštenja za štampu.

09.2. Publikacije

Podaci se mogu naći u kompleksnoj publikaciji RZS "Statistički godišnjak".

09.3. On-lajn baza podataka

Podacima objavljenim na sajtu može se besplatno pristupiti preko sledećeg linka:

http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB

 

09.3.1. AC1. Tabela sa podacima - broj pristupa za P (proizvođače)

Nije raspoloživo.

09.4. Pristup mikropodacima

Podaci su dostupni korisnicima samo u agregiranom obliku, u skladu sa zakonom.

09.5. Ostalo

Podaci za Evrostat proleđuju se putem SDMX fajlova. Podaci za FAO prosleđuju se u formi excel tabela, elektronskom poštom. Ne postoje drugi oblici  diseminacije.

 

 

09.6. Dokumentacija o metodologiji

Kratka metodologija je objavljena na sajtu RZS i može joj se pristupiti preko sledećeg linka:

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201820014.pdf

Upitniku se može pristupiti preko sledećeg linka:

http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201824099.pdf

09.7. Dokumentacija o kvalitetu

Za informaciju o Izveštajima o kvalitetu, pogledati koncept Sprovođenje kvaliteta.

09.7.1. AC3. Kompletnost metapodataka - stopa za P (proizvođače)

Stopa kompletnosti metapodataka je 0.9.

09.7.2. AC2. Metapodaci - broj pristupa za P (proizvođače)

Nije dostupno.


10. Troškovi i opterećenostVrh
10. Troškovi i opterećenost

Finansijska sredstva za proizvodnju relevantnih podataka obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije. Kako se radi o godišnjoj periodici i malom broju izveštajnih jedinica  ukupni troškovi proizvodnje relevantnih statističkih podataka su neznatni. Procena godišnje opterećenosti izveštajne jedinice je 120 minuta (ukupna opterećenost u poslednjoj referentnoj godini bila je 16 200 minuta tj. 270 sati).

 


11. PoverljivostVrh
11.1. Poverljivost - politika

Individualni podaci predstavljaju službene statističke podatke i kao takvi su tajni i podležu posebnoj zaštiti, koja je obezbeđena u svim fazama realizacije istraživanja. Tajnost individualnih podataka  garantovana je Zakonom  o zvaničnoj statistici. Svaka zloupotreba službenih statističkih podataka povlači prekršajnu odgovornost, u skladu sa Zakonom.

11.2. Poverljivost - postupanje sa podacima

Individualni podaci se objavljuju samo u agregiranom obliku.

 


12. NapomeneVrh
12. Napomene

Nema napomena